Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 10. november 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 7-13 annet ledd.

I

§ 7-13 første ledd skal lyde:

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006, forordning (EF) nr. 211/2007, forordning (EF) nr. 1289/2008, forordning (EU) nr. 311/2012, forordning (EU) nr. 486/2012 og forordning (EU) nr. 862/2012 og forordning (EU) nr. 759/2013 ) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen