Forskrifter

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 5. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §16.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2015.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.