Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2014

Resultatet av høringen finnes på Lovdata

Vår ref.: 14/1231

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i blåreseptforskriften på høring.

Høringsnotatets hovedinnhold

Gjennom blåreseptordningen ytes det stønad til legemidler, jf. blåreseptforskriften fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-14 og smittevernloven § 6-2.

 Forslaget som sendes på høring innebærer at det gjøres endringer i blåreseptforskriften § 4. For å få en mer kontrollert innføring av nye legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjon foreslås det:

  • å innføre krav om at relevant spesialist skal forskrive legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjon.
  • å innføre krav om kostnadseffektivitet på tilsvarende måte som for forhåndsgodkjent refusjon etter Blåreseptforskriften §2, og at det skal søkes om individuell stønad for legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjon.
  • at Helsedirektoratet fastsetter vilkår for individuell stønad med utgangspunkt i Den norske Legeforenings faglige veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C, inntil kostnadseffektivitetsvurdering foreligger.
  • at når en helseøkonomisk vurdering foreligger skal Legemiddelverket sende en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet.

 Høringsfrist

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til [email protected]

 Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Frist for høringsuttalelser er 8. september 2014

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til Maren Krogh på e-post [email protected] eller telefon 22 24 87 51 eller Tor Ivar Kanestrøm på e-post [email protected] eller telefon 22 24 86 96.

Med vennlig hilsen                                                              

Bjørg Storesund (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør

                                                                                        Maren Krogh
                                                                                        seniorrådgiver

 

 

 

 

Høringsnotatet finner du her:

Alarm
Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Den norske legeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for human narkotikapolitikk
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)
Lar-nett Norge
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Marborg
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nærings- og fiskeridepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Pro-Lar
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk