Fra folkebevegelse til filantropi?

Frivillig innsats i Norge 1997-2009

Rapporten presenterer resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om frivillig innsats samt oppdaterte tall for frivillig sektors sysselsetting og økonomi.

Rapport 2010:3 

Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Rapporten presenterer resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om frivillig innsats samt oppdaterte tall for frivillig sektors sysselsetting og økonomi. Resultatene viser en vital frivillig sektor som holder seg meget godt i internasjonal sammenlikning. Målt i sysselsetting og driftskostnader har sektoren vokst, men ikke like raskt som den norske økonomien som helhet. Samtidig skjer det omfattende endringer, både i omfang, form og innhold. Den frivillige innsatsen har nådd et foreløpig metningspunkt. Et blaff av økt korttidsfrivillighet som fant sted mellom 1997 og 2004 har gått tilbake. Samtidig eroderer grunnfjellet i organisasjonssamfunnet – de som gjør en betydelig frivillig arbeidsinnsats på over en time i uka. Men nye arenaer for frivillighet knyttet til Internett og sosiale medier vokser også fram. Deltakelsen er i økende grad sosialt og demografisk betinget: Vi finner større forskjeller mellom ulike inntektsgrupper, mellom de som er på innsiden og utsiden av arbeidsmarkedet og mellom by og land. Videre er organisasjonslivet sterkere preget av organisert individualisme enn før, idet bånd mellom organisasjon og deltaker blir færre og løsere, frivillig arbeid blir mer uforpliktende og motivasjonsgrunnlaget mer knyttet til selvutvikling og selvrealisering. Dette reiser spørsmålet om folkebevegelsesmodellen – basert på medlemsmedvirkning og bred sosial mobilisering - er en bærekraftig modell for frivillig organisert aktivitet i framtida, eller om vi er på vei inn i en ny type sivilsamfunn.

Senteret er et forskningsprogram som hovedsakelig er finansiert av Kulturdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Omtale og rapport kan lastes ned på nettsidene til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor