Gravdalsfeltet AS

Innledning

Vi viser til brev datert 18. juli 2013 fra Trolltinden Advokater AS på vegne av Optibo AS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd for refinansieringen av eksisterende gjeld i Optibo AS.

Departementet har vurdert søknaden og kommet til at refinansieringen ikke omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10 første ledd. Departementet anser på denne bakgrunn at det ikke er behov for dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd, jf. andre ledd 

Bakgrunn

Optibo AS (org. nr. 988 421 294) ervervet den 14. mars 2012 samtlige aksjer i Gravdalsfeltet AS (org. nr. 986 362 843). Ervervet ble finansiert ved egenkapital og lån fra selger (selgerkreditt). Målselskapet Gravdalsfeltet AS har ikke stilt midler til rådighet eller ytt lån eller stilt sikkerhet i forbindelse med ervervet av aksjer eller rett til aksjer i selskapet, eller selskapets morselskap jf. aksjeloven § 8-10 første ledd.

Gravdalsfeltet AS eier eiendommen gnr. 146, bnr. 300 i Bergen kommune. Gravdalsfeltet AS fisjonerte i desember 2012 ut deler av eiendommen til selskapene Kommandanten AS og Møllen AS. De utskilte eiendommene er så langt ikke fradelt med egne gårds- og bruksnumre, men søknad om fradeling er ifølge søker sendt til Bergen kommune. Det foreligger i dag en reguleringsplan for eiendommen som innebærer utbygging av ca. 120 leiligheter på hele eiendommen. Det fremgår av søknaden at Optibo AS i perioden 2011 og 2012 har hatt en rekke utviklingsprosjekter.

Optibo AS ønsker å refinansiere eksisterende gjeld i selskapet. Gjelden som skal refinansieres, er [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] og [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]. Bakgrunnen for refinansieringen er å oppnå bedre betingelser fordi [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] har strammet inn kravene til finansiering og forhåndssalg. Optibo AS viser til at [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] vilkår vil kunne føre til at selskapet ikke kan realisere sine utbyggingsprosjekter som planlagt. Optibo AS ønsker derfor å refinansiere gjelden i [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]. For å gjennomføre refinansieringen har [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] betinget pant i eiendommen gnr. 146, bnr. 300 i Bergen kommune som i dag eies av Gravdalsfeltet AS og de utfisjonerte selskapene Kommandanten AS og Møllen AS.  

Søknaden fremmes fordi det er usikkerhet/uenighet knyttet til om refinansieringen omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10 første ledd. Dersom forholdet omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10 første ledd, søkes det om dispensasjon for sikkerhetsstillelse i fast eiendom i forbindelse med refinansieringen. 

Rettslig grunnlag

Aksjeloven § 8-10 lyder:

Selskapet kan ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap.

Om uttrykket ”i forbindelse med” heter det i Ot.prp. nr. 23 (1996-97) på side 48: ”Formuleringen innebærer at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om aksjeervervet og den finansielle bistanden skjer i sammenheng, eller om det er tale om helt adskilte disposisjoner. Ved denne vurderingen vil også formålet med disposisjonene være av vesentlig betydning. Departementet legger til grunn at man ved formuleringen også unngår urimelige følger for banker og andre finansinstitusjoners ordinære kredittvirksomhet.” 

Videre heter det i Ot.prp. nr. 23 (1996-97) på side 155: ”Vurderingstemaet må særlig være hvorvidt det foreligger disposisjoner som er foretatt i sammenheng, og med sikte på å eta­blere en situasjon som i lys av formålene med bestemmelsen her ikke kan anses ønskelig. Tilfeller som ikke rammes av bestemmelsen, vil være der det ikke foreligger noen slik sammenheng, men i stedet enkeltstående disposisjoner som hver for seg er forretningsmessig begrunnet.”

I forbindelse med utredningen av aksjeloven av 1997 foreslo aksjelovutvalget (NOU 1996 nr. 3 Ny aksjelovgivning) et generelt forbud mot refinansiering mv. i to år etter aksjeervervet. Justisdepartementet fant det ikke påkrevet med et generelt forbud, og viste til at hovedformålet med å forby etterfølgende finansiell bistand vil være å hindre omgåelser av det primære målet for forbudet: Å hindre finansiering som direkte tar sikte på erverv av aksjer. Justisdepartementet kom til at formuleringen ”i forbindelse med ervervet” i seg selv innebar en tilfredsstillende grensedragning. Justisdepartementet viste til at det ikke vil være tvilsomt at finansiell bistand som er ytet etter aksjeervervet, etter omstendighetene kan anses å være ytet ”i forbindelse med” ervervet.

Selv om det ikke ble satt en generell toårs grense i loven, har departementet i sin dispensasjonspraksis tolket bestemmelsen og dens forarbeider slik at to år likevel kan være en indikasjon på tidsaspektet i vurderingen av refinansieringens tilknytning til ervervet. Videre har departementet i sin dispensasjonspraksis blant annet lagt vekt på om refinansieringen utelukkende har tilknytning til kjøpesummen for aksjene, eller om refinansieringen har inngått som en del av en større refinansieringsplan med andre formål (for eksempel utbygging/entreprise, sammenslåing/fusjoner o.l. ).

Vurdering

Vurderingstemaet er om refinansieringen skjer i forbindelse med Optibo AS erverv av aksjene i Gravdalsfeltet AS eller om det er tale om tilstrekkelig adskilte disposisjoner.

For å vurdere refinansieringens tilknytning til ervervet har departementet blant annet sett på hva slags type gjeld refinansieringen gjelder og hva som er formålet med refinansieringen. Søker opplyser at det er [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]og [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] som skal refinansieres i [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]. Finansiering og forhåndssalg av utbyggings­prosjektet har etter departementets vurdering ikke noe med ervervet av Gravdalsfeltet AS å gjøre. Refinansieringen må dermed sies å ha et annet formål enn sikkerhetsstillelse i forbindelse med erverv av aksjer i Gravdalsfeltet AS. På denne bakgrunn mener departementet at gjelden som refinansieres og formålet med refinansieringen dermed ikke skjer i ”i forbindelse med” ervervet av aksjene i Gravdalsfeltet AS.

Videre må det vurderes om refinansieringen i realiteten fører til en omgåelse av forbudet i aksjeloven § 8-10 første ledd. Siden refinansieringen av [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] i Optibo AS etter departementets vurdering ikke i seg selv omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10 første ledd, kan departementet i denne saken ikke se at refinansieringen medfører en omgåelse av forbudet i aksjeloven § 8-10. På denne bakgrunn mener departementet at refinansieringen er naturlig og forretningsmessig begrunnet.

Ut fra formålet med refinansieringen og hva refinansieringen gjelder, har departementet på denne bakgrunn kommet til at refinansieringen ikke omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10. Departementet oppfatter refinansieringen i denne saken som forretningsmessig begrunnet og ikke må oppfattes som en omgåelse av forbudet i aksjeloven § 8-10 første ledd.

Departementet har derfor kommet til at det ikke er behov for dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd, jf. andre ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak og relevante brev på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.