Green Development AS

1.             INNLEDNING

Vi viser til søknad av 9. august 2011, oversendt oss av Justisdepartementet 6. september 2011. Vi viser også til vårt brev av 3. oktober 2011 om forventet saksbehandlingstid og til øvrig korrespondanse på e-post.

Green Development AS søker om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 første ledd slik at Håvard Nørstebø kan være daglig leder for selskapet, selv om han ikke bor i Norge eller i et annet EØS-land.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden, jf. pkt. 5 nedenfor. Vedtaket er i tråd med departementets dispensasjonspraksis. I det følgende redegjøres det for det rettslige grunnlaget og for departementets vurdering av saken.

2.             RETTSLIG GRUNNLAG

Aksjeloven § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge eller et annet EØS-land. Bostedskravet er begrunnet ut fra jurisdiksjonsbetraktninger; dersom personer i ledende verv eller stilling i selskapet skulle komme i ansvar, vil det være en fordel at de er undergitt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Departementet har lang praksis for å åpne for dispensasjon enten for daglig leder eller for styret. I vurderingen legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i forhold til selskapet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Departementet legger også vekt på selskapets behov for å ha vedkom-mende som daglig leder.

3.             NÆRMERE OM SØKNADEN

Green Development AS ble stiftet 5. februar 2010 og driver konsulentvirksomhet i flere land i Asia og Afrika som har avskogingsproblemer. Selskapet har forretningsadresse i Asker.

Søker opplyser at selskapet har 400 000 kroner i registrert egenkapital og at denne vil økes til én million kroner i desember 2011. Selskapet hadde ikke inntekter i 2010 og forventes heller ikke å ha betydelige inntekter i 2011. Forventede inntekter (i 2013 eller 2014) vil primært bestå av salg av klimakvoter. Søker opplyser at selskapet har individuelle konsulenter som jobber for selskapet i utlandet, men ingen ansatte.

I søknaden opplyses det blant annet at Nørstebø er ekspert på den grønne utviklings-mekanismen og har utviklet flere prosjekter som kvalifiserer for klimakvoter i henhold til Kyotoavtalen. Nørstebø reiser kontinuerlig for å jobbe med forretningsutvikling i de landene som Green Development AS prioriterer, og har derfor ikke et fast bostedsland.

Selskapets styreformann og kontaktperson er Ole M. Sæthre.  Øvrig styremedlemmer er Jens B. Staff og Anders S. Rikheim. Alle styremedlemmene er folkeregistrert bosatt i Norge.

4.             VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNADEN

Tilgjengelighet og jurisdiksjon
Departementet viser til at aktiviteten i Green Development AS foregår i utlandet, noe som gjør at det er mindre behov for tilstedeværelse i Norge. Selskapet har heller ingen  ansatte. Videre vises det til Nørstebøs særlige kompetanse av betydning for selskapet og til opplysningen om at det er avgjørende med tilstedeværelse for å sikre at prosjektene blir gjennomført på riktig måte. Departementet viser også til at styret oppfyller bostedskravet i aksjeloven og at styreleder er kontaktperson for selskapet.

Fordi Nørstebø ikke har et fast bostedsland, er det usikkert om en eventuell norsk dom ville kunne anerkjennes i det aktuelle oppholdslandet. Styremedlemmene vil imidlertid også kunne stilles rettslig ansvarlig for handlinger knyttet til deres roller i selskapet.

Etter en samlet vurdering finner departementet at den ønskede tilgjengeligheten til selskapets ledelse og hensynet til jurisdiksjon er ivaretatt. En dispensasjon vil være i tråd med departementets praksis.

5.             VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gir følgende dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Green Utvikling AS kan ha Håvard Nørstebø som daglig leder.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at selskapets styre oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 første ledd.