Gresvik Invest AS

Vi viser til klage datert 3. februar 2014 som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 20. februar 2014. Vi viser også til foreløpig svar 22. april 2014.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Om saken

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak om å nekte å registrere gjennomføring av kapitalnedsettelse i Gresvik Invest AS, org.nr. 898 223 763.

På bakgrunn av protokoll fra generalforsamling avholdt 14. juli 2012, registrerte Foretaksregisteret beslutning om kapitalnedsettelse for Gresvik Invest AS 4. september 2012. Melding om gjennomføring av kapitalnedsettelse ble mottatt i Foretaksregisteret 28. januar 2014. Meldingen ble nektet registrert 31. januar 2014 fordi den ikke er kommet inn senest ett år etter at kapitalnedsettelsen ble besluttet, jf. aksjeloven § 12-6 (5). 

Klagers beskrivelse av saksforholdet

Klager skriver at kunngjøringen av kapitalnedsettelsen fant sted i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon 4. september 2012 og at kapitalnedsettelsen ble gjennomført og midler utbetalt til aksjonærene i 2012. Dette ble forsøkt innrapportert via samordnet registermelding i Altinn.

Videre skriver klager at innregistreringen i Altinn var vanskelig å gjennomføre. Etter flere forsøk trodde han imidlertid at alt var korrekt og at meldingen var registrert og godkjent. Først 27. januar 2014 ble klager oppmerksom på at meldingen ikke var signert. Klager er usikker på hvorfor meldingen ikke ble signert, og skriver at brukergrensesnittet i Altinn oppleves som lite selvforklarende. Klager beklager at signering ikke ble gjort.

Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos register­føreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaks­registerloven § 6-1. 

Det er de opplysninger som gis ved meldingen, som danner grunnlaget for Foretaksregisterets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter.  

Første skritt ved gjennomføring av kapitalnedsettelse, er at generalforsamlingens beslutning skal meldes til Foretaksregisteret, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)  § 12-4. Hvis meldingen ikke er innkommet innen to måneder etter at beslutningen ble truffet, bortfaller kapitalnedsettelsen. 

Kapitalnedsettelsen trer så i kraft etter kreditorvarsel etter reglene i aksjeloven § 12-6. I første omgang skal Foretaksregisteret kunngjøre beslutningen med varsel om at kreditorene må melde seg innen to måneder. Deretter kan kreditorer som har innsigelser, kreve betaling eller sikkerhetsstillelse etter reglene i § 12-6 (2).

Når fristen er utløpt og forholdet til kreditorene brakt i orden, kan kapitalnedsettelsen settes i kraft. Dette skjer etter reglene i aksjeloven § 12-6 (3). Det følger av § 12-6 (3) at beslutningen om kapitalnedsettelsen trer i kraft når melding om dette blir registrert i Foretaksregisteret. Med meldingen skal det følge en bekreftelse underskrevet av revisor og styret om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft. 

Det gjelder en absolutt frist på ett år for når melding om kapitalnedsettingen skal være kommet inn til Foretaksregisteret. Aksjeloven § 12-6 (5) lyder: ”Kapitalnedsettingen faller bort dersom melding etter nr. 3 ikke er kommet inn senest ett år etter at nedsettingen ble besluttet.” Ettårsfristen inkluderer fristen for melding til Foretakregisteret etter § 12-4. Fristen kan ikke forlenges. At kapitalnedsettelsen faller bort betyr at den ikke senere kan gjennomføres uten ny beslutning om kapitalnedsettelse av generalforsamlingen.

Departementets vurdering

Spørsmålet er om melding om kapitalnedsettelsen kan registreres i Foretaksregisteret.

Det følger av protokoll fra generalforsamling i Gresvik Invest AS at beslutning om kapitalnedsettelsen ble vedtatt 14. juli 2012. Meldingen skulle dermed ha vært sendt inn til Foretaksregisteret innen ett år, jf. aksjeloven § 12-6 (5), altså senest 14. juli 2013. I og med at meldingen først ble mottatt i Foretaksregisteret 28. januar 2014, kom den inn for sent og registrering kan ikke finne sted. Loven åpner ikke for å utøve skjønn med hensyn til fristen.

Klagers påstand om at han forsøkte å registrere kapitalforhøyelsen i Altinn og at han trodde alt var i orden, kan etter departementets vurdering ikke føre frem. På Altinns nettside ligger det detaljert informasjon om hvordan man kommer i gang som bruker i Altinn. Det ligger også lett tilgjengelig informasjon om hvem som skal levere meldingen, hvem som skal signere, og at det kan variere fra organisasjonsform til organisasjonsform hvem som skal signere. Altinn brukerservice gir også råd om det samme på telefon. Vi finner det på denne bakgrunn ikke godtgjort at uklarhet med henhold til signering av meldingen var avgjørende for at klager kunne få levert meldingen i tide. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om en misforståelse skal kunne føre til fristutsettelse.

Det er selskapets ansvar å melde kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret innen fristens utløp. At ikke de som skal signere, de facto har signert meldingen innen fristen, er dermed selskapets ansvar. Meldingen er ikke levert i Altinn før alle som skal signere meldingen har signert og meldingen er sendt inn. Informasjon om at meldingen ikke er levert i Altinn før alle som skal signere har signert, ligger også lett tilgjengelig på Altinn.no. 

Alle endringer i Brønnøysundregistrene følges av en skriftlig bekreftelse på at endringen er gjennomført. Når det ikke kommer noen bekreftelse på kapitalnedsettelsen, ville det etter vår vurdering vært naturlig for selskapet å ta kontakt med Brønnøysundregistrene for å sjekke at alt var i orden. 

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 11. januar 2014. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak.
Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.