Høring - gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.01.2015

Vår ref.: 11/439

Høring - gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag om å gi forskriftshjemmel til å fastsette nærmere regler om tillegg til prospekt i verdipapirhandelloven § 7-15, og at denne hjemmelen benyttes til å gjennomføre ventede EØS-regler som svarer til kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 om minimumsstandarder for offentliggjøring av tillegg til prospekt. Departementet foreslår at gjennomføringen gjøres i ny § 7-13a i verdipapirforskriften med overskrift: Tillegg til EØS-prospekt mv.

Høringsnotatet, med kopi av forordningen, kan også lastes ned på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 26. januar 2015. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no eller per regulær post.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen