Høring - Akuttutvalgets delrapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2014

Vår ref.: 14/4274

Last ned høringsbrevet (pdf)

Last ned høringsnotatet (pdf)

Akademikerne

Apotekforeningen

Blå Kors Norge

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

DELTA

Den Norske Legeforening

Den norske jordmorforeningen

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Det Norske Diakonforbund

Diakonhjemmet Sykehus

Direktoratet for Nødkommunikasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO 

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Hørselshemmedes Landsforbund

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Mental helse

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Landets distriktpsykiatriske sentra

Landets fylkesmenn

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Luftambulansetjenesten ANS

Lufttransport AS

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

NOKUT

Norsk folkehjelp

Norsk legevaktforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Luftambulanse A/S

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

PARAT Helse

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Røde kors

SAFO

Sametinget

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sysselmannen på Svalbard

UNIO

Utdanningsforbundet

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)