Høring - Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.01.2015

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag til oppheving av forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) og med samtidig innføring av ny bestemmelse i energilovforskriften.

Høringsforslaget fjerner tallfestede krav til bemanning som følger av dagens kompetanseforskrift, men presiserer at selskapene fremdeles må ha egen kompetanse til å vurdere behov for nødvendige tiltak, og til å vurdere kvaliteten på og utførelsen av arbeid som settes bort. Dette ivaretas med innføring av en ny bestemmelse i energilovforskriften.

Olje- og energidepartementet legger til grunn at forslaget vil føre til avbyråkratisering og forenkling, samtidig som konsesjonærer som velger å sette ut oppgaver, fortsatt er ansvarlig for at disse utføres i henhold til krav i lov, forskrift og konsesjoner.