Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2015

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag til oppheving av forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) og med samtidig innføring av ny bestemmelse i energilovforskriften.

Høringsforslaget fjerner tallfestede krav til bemanning som følger av dagens kompetanseforskrift, men presiserer at selskapene fremdeles må ha egen kompetanse til å vurdere behov for nødvendige tiltak, og til å vurdere kvaliteten på og utførelsen av arbeid som settes bort. Dette ivaretas med innføring av en ny bestemmelse i energilovforskriften.

Olje- og energidepartementet legger til grunn at forslaget vil føre til avbyråkratisering og forenkling, samtidig som konsesjonærer som velger å sette ut oppgaver, fortsatt er ansvarlig for at disse utføres i henhold til krav i lov, forskrift og konsesjoner.

 

Vår ref.: 14/287

Olje- og energidepartementet sender forslag om å oppheve forskrift 10. mars 2011 nr. 263 om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) på høring.

Departementet foreslår at kompetanseforskriften erstattes med en ny bestemmelse i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften), som vil ivareta de nødvendige hensyn som må legges til grunn etter energilovgivningen.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til førstekonsulent Mari Andrea Moland (22 24 63 55) eller rådgiver Siri Aspevik Bosheim (22 24 62 57).

Departementet ber om at merknader sendes til [email protected] innen mandag 19. januar 2015.

 

Med hilsen                                                                        

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Delta (YS)

Den norske advokatforening

Det norske maskinistforbund (UNIO)

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Industri Energi (LO)

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Norges handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statskog SF

Statkraft SF

Statnett SF

Tekna (Akademikerne)

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Til toppen