Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2014

Vår ref.: 14/3603

Brevet i PDF

Se vedlagt liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/3603

12.09.2014

 

Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser om pasienttransport og ny forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften).

Departementet foreslår at utbetalingen til pasientene som hovedregel skal baseres på en standard kilometergodtgjørelse, uavhengig av om pasienten benytter kollektiv transport, egen bil eller drosje. Det er strekningens lengde som ligger til grunn for utbetalingen. Dette vil erstatte dagens hovedregel om at reiser dekkes etter taksten for billigste rutegående transportmiddel. Ved reiser over 300 kilometer (som oftest fly) skal utbetalingen til pasientene fremdeles baseres på billigste rutegående transport.

Det foreslås en rekke avklaringer for å sikre en ensartet praktisering av regelverket. Forslagene tar videre sikte på å gjøre regelverket lettere forståelig, forenkle pasientenes innsending av krav og legge til rette for en mer kostnadseffektiv administrasjon av ordningen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet med forslag til lovendringer og ny forskrift om pasienttransport sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen onsdag 26. november 2014.

Merknader kan også sendes i papirversjon til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Med vennlig hilsen                                                           

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                         Vegard Pettersen
                                                                                         spesialrådgiver 

Høringsinstanser

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samferdselsdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Helsedirektoratet

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Politidirektoratet

Sametinget

Statens helsetilsyn

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktikerforening

Norsk Logopedlag (NLL)

Norsk manuellterapeutforening

Norsk ortopedisk forening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund

 

Diabetesforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Kreftforeningen

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Munn- og halskreftforeningen

Nettverk for private helsevirksomheter

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Pasientforening

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norske rehabiliteringsinstitusjoner (NRI)

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes forening

Rådet for psykisk helse

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Virke