Høring - forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2014

Vår ref.:

Ifølge liste 


    

Deres ref                                              Vår ref                                     Dato
                                                           13/105                                    17.03.2014


Utkast til forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer følger av lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).

I lovens § 2-5 framgår regler for levealdersjustering og nøytralt uttak av alderspensjonen. For årskull fra og med 1963-kullet benyttes delingstall som i folketrygden. For årskullene 1943 til og med 1962 skal det benyttes særskilte delingstall som sikrer at levealdersjusteringen mellom årskull er den samme som i folketrygden. Av bestemmelsen framkommer det at Statens pensjonskasse skal fastsette de særskilte delingstallene, og at departementet kan gi forskrift om fastsetting av særskilte delingstall. Departementet har utarbeidet et forslag til slik forskrift som følger vedlagt

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader før 16. juni 2014. Høringsinstanser er valgt med henblikk på at forskrift 22. april 1997 nr. 375 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune viser til reglene i stortings- og regjeringspensjonsloven.


Med hilsen 


Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør 
                                                                                                  Knut Lorentsen
                                                                                                  seniorrådgiver

Gabler
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens organisasjon KS
Pensjonskasseforeningen
Statens pensjonskasse

Til toppen