Høring - forslag om poker-NM og private pokerlag

I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringspartiene ”vil tillate mesterskapsturneringer for poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov”. Kulturdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge, at private pokerlag skal kunne avholdes uten tillatelse, samt beløps- og deltakergrenser for slike former for poker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.08.2014

I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringspartiene ”vil tillate mesterskapsturneringer for poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov”.
Kulturdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge, at private pokerlag skal kunne avholdes uten tillatelse, samt beløps- og deltakergrenser for slike former for poker.

Vår ref.: 13/3763 ME RFS:elt

Høringsnotat - forslag om poker-NM og private pokerlag

 

1. Innledning

I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringspartiene ”vil tillate mesterskapsturneringer for poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov”.

Kulturdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v. slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge. Videre foreslås det endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. slik at private pokerlag skal kunne avholdes uten tillatelse, samt endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. med beløps- og deltakergrenser for slike former for poker.

Høringsnotatet er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å utale seg om forslagene som legges fram. Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Høringsinstansene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante underinstanser mv. som ikke står på adresselisten.

Departementet ber om å få tilsendt eventuelle merknader til endringsforslaget innen 27. august 2014.

 

2. Gjeldende rett

Etter lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 1 første ledd a) er lotteri definert som virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall. Etter lotteriloven § 6 første ledd er det forbudt å avholde lotteri uten tillatelse. I henhold til Lotteritilsynets forvaltningspraksis, samt dom i straffesak i Midthordland tingrett 2006 ( TMIHO-2006-42118), anses poker med innskudd og gevinst med penger som et lotteri i henhold til lotteriloven.

Poker er også omfattet av forbudene mot lykkespill i lov 22. mai 1910 nr. 10 Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) §§ 298 og 383. I dom fra Borgarting lagmannsrett 26. juni 2013 ble det konkludert med at en konkret form for turneringspoker ikke var omfattet av disse bestemmelsene og var således ikke i strid med straffeloven. I saken ble denne formen for poker ikke vurdert opp mot lotteriloven. Stortinget har i Innst. O. nr.73 (2008–2009) vedtatt å oppheve straffelovens bestemmelser om forbud mot lykkespill, slik at ulovlige lotterier i fremtiden kun skal straffefølges i henhold til lotteriloven. Disse endringene er ennå ikke iverksatt.

Poker er et spill som ikke er tillatt i henhold til lotteriloven og en åpning for poker i Norge vil kreve at det fastsettes en positiv hjemmel i lotteriregelverket.

3. Poker-NM

3.1 Hva tillatelsen omfatter

Departementet foreslår at forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v. endres slik at Lotteritilsynet skal kunne gi én tillatelse med 3 års varighet til å arrangere et årlig poker-NM i Norge med fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer. I dag arrangeres poker-NM i utlandet og i fremtiden vil en slik turnering kunne avholdes i Norge. Tillatelsen gis med 3 års varighet av hensyn til planlegging og investeringskostnader knyttet til avholdelse av turneringene. Tillatelsen begrenses til landbasert virksomhet, og omfatter følgelig ikke internettspill.  Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby interaktive spill på internett i Norge.

Departementet foreslår videre at det ikke kan avholdes mer enn én kvalifiseringsturnering per region. Begrunnelsen for dette er å hindre en konsentrasjon av kvalifiseringsturneringer i den enkelte regionen. Samtidig skal et poker-NM være et mesterskap som folk i hele landet skal kunne delta i. Det bes om innspill fra høringsinstansene om regionene kvalifiseringsturneringene kan avholdes i bør reguleres nærmere i forskriften.

Poker finnes i mange forskjellige varianter. Departementet foreslår at det ikke fastsettes regler for hvilken form for poker som skal tilbys i et NM, utover at det skal være en form for turneringspoker. Det vil således være opp til arrangøren å velge hvilken form for turneringspoker det ønskes å avholde, men det foreslås at et tilfredsstillende spillereglement må utarbeides og fremlegges for Lotteritilsynet sammen med søknaden.

Departementet viser til at det i regjeringsplattformen ikke signaliseres et frislipp av poker, men kun at mesterskapsturneringer med klare beløpsgrenser skal tillates. Departementet legger opp til en forsiktig tilnærming til å åpne for turneringspoker i Norge. For å sikre en kontrollert utvikling av et nytt lovlig spill på det norske markedet, bør det i denne omgang ikke åpnes for andre turneringer enn poker-NM. Erfaringene med poker-NM vil imidlertid kunne gi et grunnlag for en eventuell åpning for andre turneringer senere.

3.2 Vilkårene for å få tillatelse

For å kunne få tillatelse til å arrangere poker-NM og tilhørende kvalifiseringsturneringer bør søkere oppfylle en liste med vilkår.

3.2.1 Søker er en eller flere landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som har få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet

Etter lotteriloven § 6 kan tillatelse til å avholde lotteri gis til landsdekkende, regionale eller lokale organisasjoner eller foreninger som i sin virksomhet ivaretar formål som nevnt i lotteriloven § 5 første ledd. Et poker-NM med kvalifiseringsturneringer vil gjelde hele landet. På bakgrunn av dette foreslår departementet at tillatelsen gis til et landsdekkende humanitært eller samfunnsnyttig organisasjon.

Videre foreslås det at tillatelsen til et poker-NM bør fortrinnsvis gis til en organisasjon som per i dag har få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet. Dette vil sikre at nye formål kan få tilgang til overskudd fra markedet. Ved vurderingen av om en organisasjon har få inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet, skal det legges vekt på hvorvidt organisasjonen mottar midler fra tippenøkkelen eller har tillatelse til å avholde andre lotterier med hjemmel i lotteriloven

3.2.2 Lokaler og tidspunkt for turneringene

Det foreslås at det i søknaden må opplyses om tid, sted og lokaler for det planlagte norgesmesterskapet og kvalifiseringsturneringer. Samtidig foreslås det at turneringene skal avholdes i lokaler som kan sikre at disse kan gjennomføres med tilfredsstillende offentlig tilsyn og kontroll.

3.2.3 Ansvarlig person

Det må oppnevnes en person som har hovedansvar for gjennomføringen turneringene.

3.2.4 Innskudd og tapsgrenser

I regjeringsplattformen fremgår det at turneringspoker vil tillates med ”klare beløpsgrenser”.

Departementet foreslår at deltakelse i poker-NM kan skje enten ved direkte deltakelse, eller via kvalifiseringsturneringer. Det foreslås videre at deltagelse i kvalifiseringsturneringer begrenses til et engangsinnskudd på kr 2000. For direkte deltagelse i poker-NM begrenses deltagelse til et engangsinnskudd på kr 10 000. Spillere som sikrer deltagelse i poker-NM via kvalifiseringsturneringer skal ikke betale et nytt innskudd. Den enkelte deltageren vil være slått ut av turneringen når innskuddet er spilt opp. Det vil følgelig ikke være mulig for den enkelte spiller å tape mer enn sitt eget innskudd. For å motvirke muligheten for hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet foreslås det at enhver innbetaling av deltakerinnskudd skal skje ved elektronisk overføring mellom arrangørens bankkonto og den enkelte deltakers bankkonto.

Departementet vurderer at det er fornuftig at beløpsgrensene settes forholdsvis lavt for å motvirke at poker-NM kan innebære fare for spilleproblemer. Det er også et sentralt hensyn at poker-NM ikke tillates å utvikle seg til å bli et stort spill utenfor enerettsmodellen, og dermed kunne føre til at denne modellen undergraves.

3.2.5 Begrensninger i deltakelsen

Departementet foreslår at antall deltakere i poker-NM begrenses oppad til 5000. Det er vanlig i andre former for mesterskap at antall deltakere begrenses eller det stilles kvalifiseringskrav.  Departementet mener at en slik begrensning er viktig for å sikre en kontrollert utvikling av et nytt lovlig spill på det norske markedet.

Det foreslås videre at kravet om 5000 deltakere ikke gjelder for deltakelse i kvalifiseringsturneringer. Det bør være arrangøren selv som bestemmer antall deltakere, men tillatt antall spillere bør fremgå av spillreglementet som skal fremlegges sammen med søknaden.

3.2.6 Fordeling av overskudd

Videre foreslås det at minimum 5 % av brutto omsetning skal tilfalle formålet som har tillatelsen. Med brutto omsetning menes samlede innskudd fra deltagerne. Dersom innehaver av tillatelsen velger å la en annen part stå for selve arrangementet, skal maksimum 10 % tilfalle denne. Denne andelen skal dekke alle kostnader knyttet avholdelsen av poker-NM, herunder eventuell markedsføring.

3.2.7 Gevinster

Innskuddene som settes i et poker-NM og tilhørende kvalifiseringsturneringer (brutto omsetning), med fradrag for formålsandel og entreprenørgodtgjørelse som nevnt i punkt 3.2.6, vil danne grunnlaget for beregningen av gevinster. Størrelsen av gevinstgrunnlaget vil avhenge av hvor mange som velger å delta i kvalifiseringsturneringene eller ved direkte deltagelse i NM. Deltagelse i en kvalifiseringsturnering gir kun rett til å spille om muligheten til å delta poker-NM og det kan ikke utbetales noen former for gevinster fra slike turneringer.

Gevinstgrunnlaget i et poker-NM kan bli relativt høyt. Dersom 5000 deltakere hver betaler kr10 000 for deltakelse, vil dette innebære en brutto omsetning på 50 mill. kroner. Etter fradrag for minimum formålsandel (2,5 mill. kroner) og entreprenørgodtgjørelse (5 mill. kroner) vil gevinstgrunnlaget kunne bli på 42,5 mill. kroner. Departementet foreslår at det ikke fastsettes regler om hvor mange deltagere som til slutt kan oppnå gevinster i et poker-NM, samt størrelsen på de enkelte gevinstbeløpene. Det foreslås imidlertid at hovedgevinsten i poker-NM ikke kan overstige 2 mill. kroner. Denne gevinstgrensen er tilsvarende for andre lotterier som kan få tillatelse etter lotteriforskriften.

Det foreslås videre at søkerne må utarbeide en gevinstplan som må fremlegges Lotteritilsynet sammen med søknaden. Samtidig foreslås det at gevinster oppnådd i poker-NM ikke kan utbetales i kontanter, men skal utbetales ved elektronisk overføring mellom arrangørens bankkonto og den enkelte deltakers bankkonto, for å motvirke muligheten for hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet.

Gevinstgrunnlaget skal i utgangspunkt utbetales som gevinst i sin helhet. Dersom gevinstgrunnlaget blir av en slik størrelsesorden at hele beløpet ikke utbetales i gevinster, foreslås det at overskytende beløp utbetales organisasjonen som har tillatelse til poker-NM.

3.2.8 Budsjett og markedsføring

Departementet legger til grunn at det bør utarbeides et budsjett og plan for markedsføring av poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer. Formålet med dette er å sikre at søkerne legger opp til en gjennomføring av turneringene i henhold til et realistisk budsjett, samt at Lotteritilsynet er kjent med hvordan turneringene skal presenteres i offentligheten.

3.2.9 Spillereglement og gevinstplan

Det foreslås at det må utarbeides et tilfredsstillende spillereglement og gevinstplan. Spillereglementet bør inneholde opplysninger om hvilken form for turneringspoker som skal avholdes, samt hvordan pokerspillet skal avholdes og gjennomføres i turneringene.

Gevinstplan må inneholde en oversikt over gevinstbeløpene, samt gevinstfordelingen mellom deltakerne.

3.2.10 Krav om autorisasjon

Det antas at en organisasjon som får tillatelse til å arrangere poker-NM vil tilknytte seg en entreprenør som skal stå for den praktiske gjennomføringen av arrangementet.

Departementet foreslår at entreprenør som skal arrangere poker-NM på vegne av organisasjonen må være autorisert etter de alminnelige autorisasjonskravene i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-2. Dette vil sikre at useriøse aktører ikke skal kunne gjennomføre et poker-NM og er også i tråd med reglene som gjelder for andre entreprenører som organiserer lotterier på vegne av organisasjoner.

3.2.11 Registrering av deltakere

Størrelsen på pengebeløpene i et poker-NM tilsier at det må sikres tilstrekkelig offentlig kontroll med arrangementet. Det foreslås således obligatorisk registrering av alle spillerne med navn, fødselsnummer, bostedsadresse og bankkontonummer både i kvalifiseringsturneringene og poker-NM.  Departementet legger til grunn at dette vil kunne bidra til å gjøre det mindre attraktivt å hvitvaske penger i forbindelse med deltagelse.

Etter lov 14. april 2000 nr.31 om behandling av personopplysninger § 8 første ledd kan personopplysninger behandles dersom den registrerte har gitt sitt samtykke, og dersom det nødvendig å utføre offentlig myndighet, jf § 8 første ledd bokstav e). Registrering av spillere vil kreve forutgående samtykke fra de som ønsker å delta i poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer. Samtidig mener departementet at slik registrering er nødvendig for å sikre overholdelse av 18 års aldersgrensen (jf. pkt 3.2.13), samt kontroll med deltakerbetaling og utbetaling av gevinster.

3.2.12 Sikkerhetsrutiner

Det foreslås videre at det må implementeres nødvendige sikkerhetskrav og rutiner for:

-          kontroll av deltakerbetaling og lokalene

-          håndheving av 18 års grensen

-          registrering av spillere

-          utbetaling av gevinster 

Tillatelsen til poker-NM og tilhørende kvalifiseringsturneringer innebærer etablering av et nytt lotteri på det norske lotteri- og pengespillmarkedet. Dette, sammen med pengebeløpene som et slikt mesterskap kan generere, tilsier at det må stilles krav til sikkerhetsrutiner slik at turneringene skal kunne avholdes i henhold til de foreslåtte vilkårene.

3.2.13 Andre forslag

Det foreslås at det fastsettes en 18 års aldersgrense for deltakelse i poker-NM og et forbud mot spill på kreditt. Dette er krav som gjelder for alle norske lotterier og pengespill.

3.3 Loddtrekning

Dersom flere enn én søker oppfyller vilkårene for å kunne avholde poker-NM, foreslås det at tillatelsen tildeles ved loddtrekning. Tildeling ved loddtrekning må anses for å oppfylle kravene i EØS-retten om forutsigbarhet ved søknad om tillatelse, så lenge vilkårene for å vurdere hvem som kan delta i loddtrekningen er tilstrekkelig klare og tydelige.

Det foreslås videre at Lotteritilsynet foretar en slik trekning, i det de innehar et trekningsprogram som kan ivareta kravet til notoritet.

3.4 Regnskap

Det foreslås  at det innen én måned etter avsluttet mesterskap og turneringer føres regnskap for mesterskapet samt de enkelte turneringer. Regnskapene skal oversendes Lotteritilsynet.

3.5 Gebyr

Behandling av søknader om tillatelse til poker-NM, samt kontroll med arrangementer vil medføre et merarbeid for Lotteritilsynet. Departementet foreslår at det fastsettes et engangsgebyr på kr 10 000 pr. søknad, både for søknader som blir innvilget og de som blir avslått. I tillegg foreslås det et årlig gebyr på kr 60 000 for tilsyn og kontroll med poker-NM og tilhørende kvalifiseringsturneringer. Forslaget vil innebære etableringen av en ny lovlig spillform på det norske markedet, noe som tilsier at det må implementeres god offentlig kontroll. Departementet legger opp til at gebyrnivåene vurderes på nytt etter første tillatelsesperiode på tre år.

4. Private pokerlag

Forslaget om å gi tillatelse til et poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer vil innebære at andre former for poker fortsatt vil være forbudt, herunder private pokerlag. Til tross for dette forbudet er det en betydelig utbredelse av mindre former for vennelagspoker i private hjem. Departementet mener det vil være i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen å gjøre det mulig for vennelag å spille mindre former for poker i sosiale lag.

Departementet foreslår således at det inntas en ny bestemmelse i lotteriloven § 5 annet ledd som unntar private pokerlag fra det alminnelige kravet om at lotteri kan kun avholdes til inntekt for et humanitært og samfunnsnyttig formål. Sammenholdt med lotteriloven § 7 første ledd pkt c) vil private pokerlag kunne avholdes uten tillatelse.

Med private pokerlag menes pokerspill som avholdes ved sammenkomst i private hjem, mellom personer i nær omgangskrets. Dette vil utelukke pokerspill på arbeidsplasser, restauranter og puber, hotellrom, på skip etc. Departementet foreslår videre at unntaket for private pokerlag skal gjelde under den forutsetning at slike former for poker ikke får et organisert eller profesjonelt preg. Men dette menes etablering av spillerklubber, avholdelse av større turneringer/arrangementer i private hjem, organisering av poker der arrangørene tjener penger på dette eller private pokerlag som har preg av å være en sammenhengende eller varig aktivitet. Det foreslås også at gjennomføring av private pokerlag ikke kan overlates til medhjelper mot betaling. Dette fremgår av lotteriloven § 7 første ledd bokstav c, men bør også presiseres i forskrift.

Departementet mener at det ikke bør foreslås en regulering av hvilke typer pokerspill som kan avholdes i private pokerlag. Departementet mener imidlertid at det bør fastsettes klare grenser for hva en deltaker kan tape i løpet av en sammenkomst, samt hvor mange som kan delta. Denne grensen bør ikke settes så lavt at den ikke omfatter det folk flest vurderer som akseptable innskudd i private pokerlag. Departementet foreslår således en ny bestemmelse i forskrift om lotteriregisteret og Lotteritilsynet § 5-3 hvor det settes en grense for innskudd per sammenkomst til kr 500, samt en øvre grense på 10 deltakere. Dette vil innebære at det kan kun spilles for dette beløp som et engangsbeløp eller som flere mindre beløp på en sammenkomst, og vil være likt maksimalt tap for den enkelte deltaker. Målet  med en tapsgrense er å sikre at private pokerlag ikke får en form som gjør at den framstår med et organisert eller profesjonelt preg.

Departementet foreslår at det ikke fastsettes gevinstgrenser i private pokerlag. Gevinstgrunnlaget vil følge av antall deltakere og maksimalt innskudd, og i henhold til forslaget vil dette utgjøre maksimum kr 5000. Departementet mener at en slik beløpsgrense vil innebære at det ikke vil være attraktivt å forsøke å hvitvaske penger gjennom deltagelse i private pokerlag.

Departementet foreslår videre en 18 års aldersgrense for deltakelse i private pokerlag og forbud mot spill på kreditt. Dette er krav som gjelder for alle norske lotterier og pengespill.

Departementet vil påpeke at det vil være vanskelig å føre tilsyn med at private pokerlag avholdes i henhold til de foreslåtte reglene, i det dette vil være en aktivitet som foregår i private hjem. Men formålet med forslaget er å gi folk som vil spille poker blant venner i mindre former et rettslig grunnlag for å kunne delta i slike aktiviteter uten å bryte norsk lov. Det antas at de fleste som ønsker å spille poker for mindre beløp vil gjøre dette på lovlig vis, og en slik regel vil kunne trekke en tydelig grense mot ulovlige pokerarrangementer.

5. Pengegevinster

For å kunne utbetale pengegevinster i poker foreslås det at forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v. § 5 annet ledd endres slik at det skal kunne utbetales pengegevinster fra poker-NM og private pokerlag.

6. Sosialpolitisk vurdering

I internasjonal forskning er poker ansett for å være ett av spillene som kan innebære stor fare for utvikling av spilleavhengighet. Poker kan imidlertid spilles etter ulike regler, der risikoen knyttet til det enkelte spillet varierer. Frekvensen på spillet (hvor raskt gevinst/tap blir realisert) og tilgjengelighet er momenter som har betydning for risikoen for spillavhengighet.

Forslaget om poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer er vurdert av Lotteritilsynet i GAM-GaRD, som er et forskningsbasert vurderingsverktøy som brukes til å vurdere risikoen for spillproblemer i de enkelte spill. Risikoen for at sårbare grupper skal utvikle spillproblemer ved forslaget er vurdert til å være lav. I vurderingen bidrar følgende faktorer i særlig grad til lavere risiko.

-          Frekvens: hele arrangementet er vurdert som en spilleomgang som avholdes én gang i året.

-          Rammene er gitt av turneringen, og innsats og antall spill er dermed begrenset.

-          Innsats er fastsatt på forhånd, man kan ikke bruke mer penger enn tenkt ved start av spillet.

-          Tilgjengelighet er lav fordi det arrangeres sjelden og fordi mange må reise for å delta på arrangementet, i motsetning til for eksempel spill som tilbys på Internett.

                                                                                                                                                     Etter departementets vurdering vil et poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer som foreslått innebære en lav risiko for spillproblemer. Det vil kun gis tillatelse for én årlig turnering med tilhørende kvalifiseringsturneringer, samt at deltagerne bare betaler et begrenset engangsinnskudd.

Lotteritilsynet har også foretatt en vurdering i GAM-GaRD av pokerspill i private pokerlag der det spilles med mindre beløp. Private pokerlag spilt etter turneringsregler med et innskudd per sammenkomst uten mulighet for nye innkjøp, kommer ut med lav risiko. Cash games i private pokerlag kan vurderes til middels risiko, dersom en tar utgangspunkt i at det satses innskudd fortløpende gjennom flere spilleomganger i en sammenkomst. Men pokerspill ved en privat sammenkomst, uten å være organisert eller ha et profesjonelt preg, med begrensninger i innskudd og deltagelse vil kunne anses som én spilleomgang fra start til slutt, uavhengig av type pokerspill. Pokerspill avholdt i private lag i henhold til forslaget, der man deltar med en lav frekvens, vurderes således å ha en lav risiko for utvikling av spillproblemer.

I henhold til handlingsplan mot spillproblemer skal Lotteritilsynet fortløpende evaluere effekten lovlige spill i Norge har i forhold til spilleavhengighet. Dette vil tilsynet også gjøre for poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer og private pokerlag. Departementet foreslår videre at Lotteritilsynet gis et mandat til evaluere effekten av å tillate poker etter 3 år.

7. Forhold til EØS-avtalen

Etter dagens pengespill- og lotteriregelverk har Norsk Tipping enerett til å avholde de største og mest omfattende pengespill og lotterier, samt pengespill og lotterier med stor fare for spilleproblemer. Norsk Tippings enerett er anerkjent etter EØS-retten. For å opprettholde enerettsmodellen kreves det imidlertid en sammenheng i regelverket og politikken på dette området. Som en konsekvens av dette vil lotterier bare kunne tilbys av andre aktører i begrenset omfang.

Poker er et spill som etter gjeldende rett er ikke tillatt i Norge. Allikevel har spillet en betydelig utbredelse i Norge, og det er flere tusen nordmenn som deltar dagens i poker-NM som avholdes i utlandet. En åpning i regelverket for poker-NM på norsk jord og private pokerlag vil innebære at en spillform som mange nordmenn allerede deltar i per i dag, kan avholdes innenfor ordnede rammer i henhold til norsk lov. Samtidig vil et poker-NM som foreslått her være en form for poker med lav risiko for spillproblemer.

Et poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer vil innebære etablering av et nytt lotteri på det norske lotteri- og pengespillmarkedet. Poker-NM vil imidlertid utgjøre en lotteriform som er svært annerledes enn de fleste andre lotteriformer. Et slikt mesterskap vil ikke være allment tilgjengelig, og deltakerne vil ikke kunne spille på daglig eller ukentlig basis. Mesterskapet vil avholdes innenfor et nærmere definert tidsrom og vil trekke til seg et begrenset spillersegment i det norske pengespillmarkedet. De foreslåtte innskuddsgrenser og tak på antall deltakere innebærer dessuten at det økonomiske omfanget vil være begrenset sammenlignet med andre lovlige lotterier og pengespill. I tillegg er risikoen for spilleproblemer vurdert som lav.

Forslaget om private pokerlag innebærer kun at mindre former for poker i private hjem kan avholdes lovlig uten tillatelse. De foreslåtte grensene for innskudd og deltagere vil begrense omfanget av denne formen for poker, samt gevinstene som kan oppnås. 

På bakgrunn av dette mener departementet at en tillatelse til poker-NM med tilhørende turneringer under streng regulering og offentlig kontroll, samt lovliggjøring av private pokerlag, ikke vil utfordre enerettsmodellen som grunnstrukturen for de norske pengespillmarkedet og representerer ikke et brudd med Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen.

8. Administrative og økonomiske konsekvenser

Det kan anslås at samlet omsetning i poker-NM kan bli på omkring 50 mill. kroner. I så fall vil dette gi en formålsandel på minimum 2,5 mill. kroner, samt andel til arrangør på maksimum 5 mill. kroner. Poker er et spill der gevinster oppnås gjennom en interaksjon spillerne seg i mellom uten at det brukes noen former for mekaniske eller elektroniske trekninger eller at utfallet baserer seg på et resultat, som er vanlig i andre former for lotterier og pengespill. På bakgrunn av dette er det vanlig at poker ikke generer midler av betydning for andre enn de som deltar i selve spillet.

Kontroll og tilsyn med poker-NM vil følge av Lotteritilsynets ordinære kontrollansvar for lotterier i henhold til lotteriloven § 4 første ledd. Det er foreslått gebyrer knyttet til Lotteritilsynets behandling av søknader og kontroll med arrangementet. Arbeid knyttet til poker-NM med tilhørende kvalifiseringsturneringer vil således kunne dekkes innenfor tilsynets eksisterende budsjettrammer.

Forslaget vedrørende private pokerlag vil ikke ha noen administrative konsekvenser for Lotteritilsynet da dette spillet vil kunne avholdes uten tillatelse, og uten forutgående saksbehandling. Eventuell kontroll med dette spilltilbudet vil følge av Lotteritilsynets ordinære kontrollansvar for lotterier i henhold til lotteriloven § 4 første ledd og innenfor eksisterende budsjettrammer.

 

Med hilsen     

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg

 

 

 

Forslag til endringer i forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v.

 

I forskrift til lov om lotterier m.v. gjøres følgende endringer:

Nytt § 2 tredje ledd skal lyde:

For behandling av søknader om tillatelse til poker-NM i henhold til § 8 skal det betales gebyr på kr 10 000. Det skal også betales et årlig gebyr på kr 60 000 for tilsyn og kontroll med poker-NM.

§ 5 andre ledd pkt.  4) skal lyde:

4) Lotteri med tillatelse etter § 7 eller § 8 i denne forskrift.

Ny § 8 skal lyde:

§ 8 Turneringspoker

Lotteritilsynet kan etter søknad gi én tillatelse av 3 års varighet til å avholde et årlig norgesmesterskap i turneringspoker med fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer. Det kan ikke avholdes mer enn én kvalifiseringsturnering per region. Tillatelsen tildeles etter forutgående utlysning med søknadsfrist fastsatt av Lotteritilsynet.

Tillatelse kan bare gis dersom følgende vilkår er oppfylt:

1) søker er en eller flere landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som har få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet,

2) turneringene skal avholdes i lokaler som kan sikre at disse kan gjennomføres i henhold til god offentlig tilsyn og kontroll,

3) det er opplyst om tid, sted og lokaler for turneringene,

4) det er oppnevnt en person som har hovedansvar for gjennomføringen av turneringene,

5) det er utarbeidet et tilfredsstillende spillereglement og gevinstplan for turneringene.      Gevinstplanen må inneholde oversikt over gevinstbeløpene, samt gevinstfordelingen mellom deltakerne.

6) deltakerantallet i norgesmesterskapet begrenses til 5000,

7) deltagelsen i norgesmesterskapet skjer ved direktedeltagelse med et engangsinnskudd på maksimalt kr 10 000 eller gjennom en regional kvalifiseringsturnering med et engangsinnskudd på maksimalt kr 2 000.

8) spillere som kvalifiserer seg til norgesmesterskap via en kvalifiseringsturnering skal ikke betale nytt innskudd.

9) det kan ikke utbetales gevinster i kvalifiseringsturneringene,

10) det kan ikke tilbys spill på kreditt,

11) deltakere i norgesmesterskapet og tilhørende kvalifiseringsturneringer må være over 18 år,

12) minimum 5 % av brutto omsetning (samlede innskudd fra deltagerne), skal gå til inntekt for den eller de samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonene som står bak søknaden,

13) inntil 10 % av brutto omsetning (samlede innskudd fra deltagerne) kan gå til entreprenør til dekning av kostnader forbundet med mesterskapet og turneringene,

14) gevinstgrunnlaget (brutto omsetning med fradrag for formålsandel og entreprenørgodtgjørelse) skal danne grunnlaget for gevinstutbetalingene,

15) eventuelle beløp som ikke utbetales som gevinst utbetales til organisasjonen som nevnt i punkt 12),

16) enhver innbetaling av deltakerinnskudd og utbetaling av gevinster skal skje ved elektronisk overføring mellom arrangørens bankkonto og den enkelte deltakers bankkonto. Kontant betaling av deltakerinnskudd og kontant utbetaling av gevinster er forbudt.

17) en entreprenør som brukes til å arrangere mesterskapet og turneringer på vegne av organisasjonen som har tillatelsen må ha autorisasjon i henhold til forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-2

18) alle deltakere i norgesmesterskapet og i tilhørende kvalifiseringsturneringer skal registreres, med navn, fødselsnummer, bostedsadresse og bankkontonummer

19) det er i søknaden utarbeidet nødvendige sikkerhetsrutiner som skal implementeres i turneringene, knyttet til kontroll av deltakerbetaling, håndheving av 18 års grensen, registrering av spillere, utbetaling av gevinster og kontroll med lokaler.

Dersom flere enn én søker oppfyller vilkårene i andre ledd, tildeles tillatelsen ved loddtrekning foretatt av Lotteritilsynet med et trekningsprogram som ivaretar kravet til notoritet.

Lotteritilsynets skal behandle alle søknader innen rimelig tid etter søknadsfristens utløp og i alle tilfeller innen en frist offentliggjort i utlysningen. Ved klage på Lotteritilsynets avgjørelse av om vilkårene i andre ledd er oppfylt, skal alle klager ferdigbehandles i Lotterinemnda før loddtrekning etter tredje ledd gjennomføres.

Det skal innen en måned etter avsluttet mesterskap og turneringer føres regnskap for mesterskapet og for den enkelte turnering som skal oversendes Lotteritilsynet.

 

Forslag til endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

I lov 24 februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. gjøres det følgende endringer:

§ 5 nytt andre ledd bokstav c skal lyde:

c) lotteri som avholdes som pokerspill i private hjem mellom personer i nær omgangskrets, når lotteriet ikke har et organisert eller profesjonelt preg. Antall deltakere, aldergrense for deltakelse og beløpsgrenser for innskudd i slike lotteri skal være i samsvar med grenser fastsatt av Kongen i forskrift.

Forslag til endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. gjøres følgende endringer:

Ny § 5-3 skal lyde:

Private pokerlag

Pokerspill som oppfyller vilkårene i lotteriloven § 5 andre ledd bokstav c) kan avholdes uten tillatelse såfremt

a) høyeste innskudd per deltaker er kr 500 per sammenkomst

b) det ikke er mer enn 10 deltakere

c) aldergrensen for deltakerne er 18 år

d) det ikke blir spilt på kreditt

e) gjennomføring av lotteriet ikke overlates til medhjelper mot betaling

 

Høringsinstanser

 

Statlige organer:

Departementene

Datatilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotterinemnda

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Økokrim

Kripos

 

Øvrige høringsinstanser:

Actis

Akan

Amnesty International Norge

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Blåkors

Care Norge

Den norske Kreftforeningen

Diabetesforbundet

Dyrebeskyttelsen Norge

Dysleksi Norge

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Flyktningehjelpen

Foreningen til Barns Beste

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen For Kroniske Smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Fremtiden i våre hender

Frivillighet Norge

Greenpeace Norge

Hørselshemmedes landsforbund

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte

Landsforeningen For Trafikkskadde

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Bingo- og lotteriforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Jeger- og Fiskeforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Pokerforbund

Norges Røde Kors

Norsk epilepsiforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund For Svaksynte

Norsk Forening For Spillproblematikk

Norsk Rikstoto

Norsk Tipping AS

Norske kvinners sanitetsforening

Norske Redningshunder

Plan Norge

Redd Barna

Redningsselskapet

Regnskogsfondet

Right to Play

Spillavhengighet - Norge

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge

Tippekommisjonærenes Landsforening

Universitetet i Bergen

WWF - Norge