Høring - forslag til endringer i legemiddelforskriften - redusert trinnpris for atorvastatin og heving av bagatellgrensen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2014

Vår ref.: 14/3929

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til endring av legemiddelforskriften § 12-15 (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin) og § 14-15 (heving av bagatellgrensen).

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes departementet innen 17. november 2014.

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm, tlf 22 24 86 96 eller tik@hod.dep.no.

Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Tor Ivar Kanestrøm
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Alliance Unichem Norge AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Europharma AS
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hovedorganisasjonen Virke Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening Nærings- og fiskeridepartementet
NTNU, Det medisinske fakultet
Program for helseøkonomi i Bergen
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Veterinærinstituttet

 

Til toppen