Høring – forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

– tiltak for å unngå kryssubsidiering innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2014