Høring – forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

– tiltak for å unngå kryssubsidiering innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2014

Vår ref.: 14/2715

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

 

Forslagene er nødvendige for å ivareta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har slått fast at finansieringen av tannhelsetjenester som fylkeskommunen tilbyr voksne pasienter mot betaling, kan innebære offentlig støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen. ESA påpeker blant annet at mangelen på et nasjonalt regelverk som stiller krav om et regnskapsmessig skille mellom tannhelsetjenester som er av henholdsvis økonomisk og ikke-økonomisk art, medfører at det ikke kan utelukkes at det forekommer kryssubsidiering av den kommersielle delen av virksomheten. Separate regnskaper er nødvendige for å dokumentere at offentlige midler ikke brukes til å gi den fylkeskommunale tannhelsetjenesten en fordel som kan virke konkurransevridende i forhold til private tjenestetilbydere. Tannhelsetjenester som fylkeskommunen yter til voksne mot betaling i distrikter hvor det er mangel på private tjenestetilbydere, er å anse som tjenester av allmenn økonomisk betydning. Offentlig støtte til slike tjenester kan gis på visse betingelser. Disse betingelsene er i dag ikke oppfylt og ESA anbefaler at det iverksettes tiltak for å rette på dette.

 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre tannhelsetjenesteloven slik at departementet gis hjemmel til å pålegge fylkeskommunen en plikt til å føre separate regnskaper for de ulike delene av tannhelsevirksomheten. Departementet foreslår i tillegg lovendringer for å klargjøre fylkeskommunens ansvar for å yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling i områder av fylket hvor det kan være behov for offentlig subsidierte tjenester som følge av mangel på private tjenestetilbydere. Forslaget til forskrift inneholder nærmere regler om regnskapsføringen og andre krav som må være oppfylt for at fylkeskommunen fortsatt skal kunne yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling i områder uten et fungerende marked for slike tjenester.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen mandag 22. september 2014.

 

Høringsuttalelse sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1905 .

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer.

 

Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kjell Røynesdal (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Hege Louise Østlyngen

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Barneombudet

 

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreftforeningen

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet  

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Juristforbund

Norges Handikapforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Opus Systemer AS

Parat

Praksiseierforeningen

 

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen 

 

Sametinget

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

Sysselmannen på Svalbard

 

Unio

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

 

Til toppen