Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 391/2013 (flysikringsavgifter for underveis- og terminalfasen)

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag om å ta inn i norsk rett en kommisjonsordning fra EU om flysikringsavgifter. Frist: 17. desember 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2014

I etterkant av høringen vedtok Samferdselsdepartementet Forskrift om avgift på flysikringstjenster. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2015. 

Bakgrunn for høringen:

Avgiftsordningen for flysikringstjenester har i forbindelse med implementering av Single European Sky gjennomgått store endringer. I 2006 vedtok EU kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 som fastsatte felles regler for hvilke kostnader som skal inngå i grunnlaget for de flysikringsavgiftene flyselskapene betaler. Reglene innebar videreføring og mindre bearbeiding av regler håndhevd av Eurocontrol for underveisfasen (Eurocontrol Route Charges System), i tillegg til å fastsette regler for terminalfasen. Forordningen påla samtidig tilsynsmyndighetene å føre kontroll med de faktiske kostnadene som leverandørene av flysikringstjenestene oppgav som grunnlag for fastsettingen av underveis- og terminalavgiften.

Forordningen videreførte prinsippet om full dekning av faktiske kostnader. Det ble ikke stilt krav til effektivitet, og tjenesteyterne kunne kreve alle påløpte kostnader dekket selv om de ble høyere enn forventet da avgiftene ble bestemt. På den andre side var det en tilsvarende forpliktelse til å tilbakebetale til luftromsbrukerne dersom kostnadene viste seg å bli lavere enn forutsatt. I dette systemet lå det ingen insentiver til kostnadseffektivisering.
 
I 2010 vedtok EU en endring av avgiftsregelverket ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1191/2010, samtidig med innføringen av ytelsesstyringsregimet for flysikringstjenestene. Det viktigste enkeltgrepet ved denne endringen var, for underveisfasen, å gå bort fra det tidligere system for automatisk etterberegnet ’full cost recovery’ og innføre ordningen med en forhåndsbestemt ’determined cost’. Dermed ble det strengere kontroll med kostnadsutviklingen for flysikringstjenestene. I tillegg ble det innført risikodeling knyttet til den faktiske trafikkutviklingen gjennom deling av de økonomiske konsekvensene av avviket mellom luftromsbrukere og flysikringstjenesteytere.
 
Avgiftsregelverket blir i sin helhet erstattet gjennom den nye kommisjonsforordning (EU) nr. 391/2013 med virkning fra 1. januar 2015. Forordningen er et avgjørende supplement til den reviderte ytelsesreguleringen (kommisjonsforordning (EU) nr. 390/2013) for å realisere målene for kostnadseffektivisering. Flysikringstjenester i terminalfasen for flygninger til/fra de største lufthavnene inkluderes i ytelsesstyringsregimet med tilsvarende system for kostnads- og risikodeling.

Vår ref.: 13/839

Se høringsbrev

Høringsliste
AEA (Association of European Airlines)
Airlift AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Avinor AS
Avinor Flysikring AS
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BARIN – Board of Airline Representatives in Norway
Landssorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet Lufttransport AS
North Flying AS
NHO-luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk Flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo Lufthavn AS
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly AS
Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
SUN-AIR of Scandinavia AS S
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen