Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2015

Vår ref.: 13/5286

 

 Høringsbrev i PDF

 

 

 

 

13/5286-   

24.10.2014

 

Høring - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om kontaktlegeordning i spesialisthelsetjenesten på alminnelig høring. Høringsnotatet omfatter også forslag om innføring av søksmålsfrister for vedtak fattet av tre forskjellige nemnder. Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på  departementets nettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Forslagene innebærer endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerretttighetsloven, bioteknologiloven og forskrift om pasientjournal.

 

Forslaget om innføring av kontaktlege i spesialisthelsetjenesten gjelder for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Kontaktlegen skal ha tre primæroppgaver: være tilgjengelig for pasienten, gi informasjon til pasienten og ha en rolle i behandlingsteamet rundt pasienten. Departementet foreslår både en plikt for helseforetaket til å oppnevne kontaktlege og en rett for den aktuelle pasientgruppen til å få oppnevnt kontaktlege.

 

Forslaget om innføring av søksmålsfrister gjelder vedtak fattet av Klagenemnda for behadnling i utlandet, Prreimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer sendes elektronisk til [email protected] innen 24. januar 2015.

 

Merknader kan også sendes i papirversjon til

Helse- og omsorgsdepartementet

Postbok 8011 Dep

0030 Oslo

 

Spørsmål om høringsnotatet med forslag om lov- og forskriftsendringer kan rettes til seniorrådgiver Liv Telle på e-post [email protected] eller telefon 22 24 87 45.   

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Salvesen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

 

Vedlegg

Høringsinstanser

Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

 

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Pasient- og brukerombudene
 • Pasientskadenemnda
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • SINTEF Helse
 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 • Statens helsepersonellnemnd
 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Landets distriktspsykiatriske sentra
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets helseforetak
 • Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
 • Landets kommuner
 • Landets kontrollkommisjoner
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets universiteter

 

 • Akademikerne
 • AKAN
 • A-larm
 • Anonyme Alkoholikere
 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnekreftforeningen
 • Blå Kors Norge
 • De fylkeskommunale eldrerådene
 • Demensforeningen
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Legeforening
 • Det Norske Diakonforbund
 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
 • Fagforbundet
 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
 • Fellesorganisasjonen FO
 • Forbundet mot rusgift
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Foreningen for kroniske smertepasienter
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Frelsesarmeens rusomsorg
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesrådet for funksjonshemmede
 • Galebevegelsen
 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
 • Haraldsplass diakonale høgskole
 • Helhetsterapiforbundet
 • Helse- og sosialombudet i Oslo
 • Helsetjenestens Lederforbund
 • HIV-Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Informasjonssenteret Hieronimus
 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Sosialtjeneste
 • Kommuneadvokaten i Oslo
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kreftforeningen
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for voldsofre
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LAR Nett Norge
 • Legeforeningens forskningsinstitutt
 • Mental Helse Norge
 • NA, Anonyme Narkomane
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norges Fibromyalgi Forbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges kristelige legeforening
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Forening for helhetsmedisin
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Helse- og Velferdsforum
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NOVA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • PARAT Helse
 • Pensjonistforbundet
 • Personskadeforbundet
 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Redd Barna
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
 • Rettspolitisk forening
 • Rokkansenteret
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorsaken i Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
 • SPEKTER
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • UNIO
 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
 • Voksne for Barn
 • We shall overcome
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Yngre legers forening

Til toppen