Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2015

Vår ref.: 14/4391

Høringsbrev i PDF

Høringsinstanser:

Akademikerne

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

 

Den Norske Jordmorforening

Den norske tannlegeforening

Den norske legeforening

Departementene

 

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Hovedorganisasjon Virke

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

 

Landets fylkesmenn

Landets fylkestannleger

Landets helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptister Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

PARAT Helse

Pasient- og brukerombudene

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 

Riksrevisjonen

 

Sametinget

Spekter

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Studieforbundet Folkeuniversitetet

 

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening