Høring - Utkast til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem høringsnotat med forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Forskriften vil unnta visse typer av konkurransebegrensende samarbeid fra virkeområdet til konkurranselovens § 10, blant annet samarbeid hvor leverandørene fastsetter bindende videresalgspriser for forhandlere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2014

Vår ref.: 14/1891-44

Les høringsbrevet som .pdf her.

Innledning

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem høringsnotat med forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Forskriften vil unnta visse typer av konkurransebegrensende samarbeid fra virkeområdet til konkurranselovens § 10, blant annet samarbeid hvor leverandørene fastsetter bindende videresalgspriser for forhandlere. Den nye bokavtalen mellom Bokhandlerforeningen og Den norske forleggerforening, som gjelder fra 2015, er det mest nærliggende eksemplet på samarbeid som må vurderes opp mot forskriftens virkeområde. Forskriften vil imidlertid gjelde for bokbransjen generelt.

Nåværende forskrift etter konkurranseloven § 3 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker er fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 29. april 2005. Forskriften ble endret ved forskrifter 17. desember 2010 nr. 1659, og 7. desember 2012 nr. 11621. Forskriften opphører 31. desember 2014, jf. forskriften § 11.

I kongelig resolusjon av 17. desember 2010 ble unntakene fra konkurranseloven, som åpner for fortsatt fastprisordning for fag- og lærebøker for høyere utdanning, forlenget til 31. desember 2012, og for skjønnlitteratur og generell litteratur forlenget til 31. desember 2014. I kongelig resolusjon av 7. desember 2012 er forskriften konkurranseloven § 10 for samarbeid om omsetning av fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning forlenget til 31. desember 2014.

Som Kulturdepartementet informerte om i pressemelding 5. mai i år har regjeringen sluttet seg til innholdet i den nye bokavtalen Bokhandlerforeningen og Den norske forleggerforening undertegnet 17. mars. Som oppfølgning av dette, legger Nærings- og fiskeridepartementet nå frem et høringsnotat med forslag til ny unntaksforskrift. Regjeringen har besluttet at den nye unntaksforskriften skal gjelde i to år og løpe ut 31. desember 2016.

Om høringsnotatet

I det vedlagte høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet en ny unntaksforskrift fra konkurranselovens § 10. Forskriften vil bli hjemlet i lov 5.mars nr 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll av foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 3, annet ledd.

Sammenlignet med gjeldende forskrift foreslår departementet kun en del tekniske endringer samt noen presiseringer. Flere av forskriftsbestemmelsene i dagens forskrift 29. april 2005 nr. 367 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetting av bøker vil således tas inn i den nye forskriften. Utkastets §§ 5, 6, 8 og 9 er direkte videreføringer. Imidlertid er det behov for en del tekniske endringer i forskriften og noen materielle presiseringer i de øvrige bestemmelsene. Samlet er det så vidt omfattende endringer at det er ryddigere å foreslå en helt ny forskrift, enn å foreslå en rekke endringer i gjeldende forskrift.

I ny § 6 i utkastet til ny unntaksforskrift videreføres det et unntak fra konkurranseloven for samarbeid om å etablere ordninger med litteraturabonnementer mellom leverandør og forhandler. Unntaket omfatter også samarbeid om forpliktelse til tegning av et visst antall abonnement. En abonnementsordning kjennetegnes ved at det gis rabatt for førsteeksemplarer og en viss sortimentsrabatt. Det legges til rette for å avtale at forhandlere som ikke har litteraturabonnement også kan få rabatt ved kjøp av bøker omfattet av innkjøpsordninger administrert av Norsk kulturråd. Når slik rabatt gis, skal den være lik for alle forhandlere.

Bokavtalen 2015 slår fast i § 3.2 at partene til en hver tid skal ha en kollektiv abonnementsordning, der forhandlere som tegner seg for å motta et gitt utvalg tilbys førsteeksemplar til fast rabatt. Partene til Bokavtalen 2015 har kommet frem til en ny avtale om kollektive abonnementsordningene som skal gjøres gjeldende fra 1.januar 2015.

Litteraturabonnementene er et viktig element i den kulturpolitiske begrunnelsen for å gi bokbransjen unntak fra konkurranselovgivningen. Høringsinstansene bes på denne bakgrunn derfor om å gi innspill på om avtalen om de nye abonnementene bidrar til å oppfylle de litteraturpolitiske målene om god spredning av bredde og mangfold i litteraturen. Avtalen om nye litteraturabonnementer vil gjøres tilgjengelig på nettsidene til Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen 27. oktober.

Innspill

Høringsbrevet, høringsnotatet med vedlegg, og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”). Organisasjoner, virksomheter og andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser kan også avgi høringsuttalelse. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om å vurdere om brevet bør legges frem for eventuelle underliggende organer. Merknadene bør i størst mulig grad knyttes til de enkelte paragrafer i forskriftsutkastet. Høringsuttalelser vil bli publisert på regjeringen.no.

Høringsfristen er seks uker, og vi ber om at innspill til høringsnotatet er mottatt av departementet innen 5. desember. Innspill bes sendt i et søkbart (og ikke skannet) elektronisk format til Nærings- og fiskeridepartementets e-postadresse postmottak@nfd.dep.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til avdelingsdirektør Nils-Ola Widme på e-post now@nfd.dep.no og seniorrådgiver Marie Nygren på e-post mny@nfd.dep.no.

 

Med hilsen

Nils-Ola Widme (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Marie Nygren

seniorrådgiver

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.

Nåværende forskrift etter konkurranseloven § 3 om unntak fra konkurranseloven § 10for samarbeid ved omsetning av bøker er fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 29. april 2005. Forskriften ble endret ved forskrifter 17. desember 2010 nr. 1659, og 7. desember 2012 nr. 11621. Forskriften opphører 31. desember 2014, jf. forskriften § 11.

Forskriften vil som den nå gjeldende forskriften unnta visse typer av konkurransebegrensende samarbeid fra virkeområdet til konkurranselovens § 10, blant annet samarbeid hvor leverandørene fastsetter bindende videresalgspriser for forhandlere. Den nye bokavtalen (heretter ”Bokavtalen 2015”) som trer i kraft 1.januar 2015 mellom Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening (heretter ”Forleggerforeningen”) er det mest nærliggende eksemplet på samarbeid som må vurderes opp mot forskriftens virkeområde. Forskriften vil imidlertid gjelde for bokbransjen generelt.

Forslaget her innebærer hovedsakelig en rekke tekniske endringer, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Les hele høringsnotet ved å klikke på lenkene under.

Advokatfirma Arntzen de Besche

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA

Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet HJORT DA

Advokatfirmaet Kluge DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet WiersholmAS

Advokatfirmaet Wikborg Rein 

Akademika

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bazar forlag

Bedriftsforbundet

Biblioteksentralen AL

Bokhandlerforeningen

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Bull & Co Advokatfirma AS

De norske Bokklubbene

Deloitte Advokatfirma AS

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Fagpresses Forening

Den norske forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Departementene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Foreningen!les

Forlagssentralen

Forskerforbundet

Fri Bokhandel BA

Føyen Advokatfirma DA

Handel og Kontor

Hovedorganisasjonen Virke

Huseby kompetansesenter

Juritzen forlag

Konkurransetilsynet

Kopinor

KPMG

KS

Kvale Advokatfirma DA 

Landsorganisasjonen i Norge

Leser søker bok

Mediebedriftenes Landsforening

Møller-Trøndelag kompetansesenter

Nasjonalbiblioteket

Nettverk for private høyskoler

NOKUT

Noregs Mållag

Norla

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk forfattersentrum

Norsk forleggersamband

Norsk kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk oversetterforening

Norsk studentorganisasjon

Norske Barne- og ungdomsforfattere

Norske Dramatikeres Forbund

Nynorsk kultursentrum

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Economics

Pantagruel forlag

PWC

Regjeringsadvokaten

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Samisk forfatterforening

Samskipnadene

Samskipnadsrådet

Sentraldistribusjon

Sivilombudsmannen

Språkrådet

Statped

Tambartun kompetansesenter

Tronsmo bokhandel

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Vox

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund