Høring – Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2014

Rapporten Et bedre organisert strømnett ble 5.mai 2014 overlevert Olje- og energiminister Tord Lien. Ekspertgruppen bak rapporten er ledet av Eivind Reiten, med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard som medlemmer.

Ekspertgruppen har drøftet samfunnets mål og forventninger til strømnettet.  Rapporten gir et bilde av dagens organisering og regulering av nettet, og peker på utfordringer ved struktur og organisering av nettvirksomheten. Ekspertgruppen gir sine anbefalinger og foreslår en rekke tiltak som samlet sett vil bidra til en mer rasjonell nettstruktur, bedre investeringer og økt nøytralitet i sektoren.