Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.
(08.10.2014)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter (PDF)

Resultatet i denne saken er at KD 17. desember 2014 fastsatte forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015. Forskriften er publisert på Lovdata

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/4909

  

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015


Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 på høring.

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for 2014 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2015. Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen. Gjeldende forskrift for 2014 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no.

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop 1 S (2014-2015) for Kunnskapsdepartementet. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2014 tatt inn slik at forslagene til endring for 2015 kan sammenholdes med disse Endringsforslagene er understreket i teksten. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås følgende innholdsmessige endringer:                                                                                              

  • Øke rentemargin (§ 2-1)
  • Endre vilkåret om uføregrad for rett til ettergivelse av utdanningsgjeld, slik at dette samsvarer med nye uføreregler i folketrygdloven. (§ 15-1)

Se høringsnotatet for omtale av endringer.

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 skal tre i kreft fra 1. januar 2015. Forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2014. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfristen settes til 19. november 2014. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.

 

Med hilsen 

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør                                         

Sonja M. Tronsmo
seniorrådgiver

                                                                      

 


Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den norske Eurytmihøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NISS Høyskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Westerdals Høyskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Association of Norwegian Students Abroad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Buskerud
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nordland
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Sivilombudsmannen
Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS - kommunesektorens organisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Voksenopplæringsforbundet
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond
Norsk forbund for fjernundervisning

Til toppen