Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.
(08.10.2014)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (PDF)  

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultatet i denne høringen er at departementet 18. februar 2015 fastsatte forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016.
Forskriften er publisert på Lovdata.

Vår ref.: 14/4761

Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2014-2015 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2015-2016. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2014-2015 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop 1 S (2014-2015) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Endringsforslaget til tildelingsforskriften er for 2015-2016 noe mer omfattende enn vanlig. Dette skyldes i hovedsak omlegging av støtteordningen for elever i videregående opplæring og endringer som følge av våre EØS-rettslige forpliktelser.

Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Støttesatsene vil bli økt i samsvar med forslag i statsbudsjettet for 2015. Flere av forslagene til endring er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås følgende innholdsmessige endringer:

 • Fjerne vilkåret om faglig sammenheng mellom arbeid og utdanning for EØS- og EFTA-arbeidstakere som opprettholder sin arbeidstakerstatus under utdanningen
  (§ 2-3, § 33-2, )
 • Rett til støtte til skolepenger til studenter som tar høyere utdanning ved nettskoler etablert i Norge og i EØS-land (Ny § 2-2, § 4-1, § 7-5)
 • Endringer i vilkår om tilknytning til Norge forut for støtte til utdanning i utlandet
  (§ 33-5, § 33-6, § 33-7, § 34-1)
 • Endringer i vilkårene for behovsprøving av grunnstipendet (annen del)
 • Økt grunnstipendsats (§ 21-8)
 • Innføre ikke-behovsprøvd lån for elever i videregående skole (§ 20-1)
 • Innføre behovsprøving av bostipend (§ 17-3, §18-1, §18-7, § 19-2)
 • Innføre støtte til freshman (§ 35-2)
 • Valutajustering av lån og stipend til skolepengestøtte og tilleggstipend (§ 41-2, § 41-4)
 • Sykestipend til studenter som får sykepenger fra folketrygden( § 44-6)
 • Reduksjon i støtteperioden for elever på folkehøgskoler (§ 8-5)
 • Økt egenandel for reisestipend  (§ 30-1)


I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2014-2015 tatt inn slik at forslagene til endring for 2015-2016 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 vil bli fastsatt i andre halvdel av februar. Satsene gjelder fra 15. august 2015.

Høringsfristen settes til 8. januar 2015. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Sonja M. Tronsmo
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 


Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den norske Eurytmihøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi

Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NISS Høyskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Westerdals Høyskole
Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Association of Norwegian Students Abroad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Buskerud
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nordland
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Folkehøgskolerådet
Steinerskoleforbundet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund
Forum for fagskoler - Abelia
Nettverk for private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning
Universitets- og høgskolerådet
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS - kommunesektorens organisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Voksenopplæringsforbundet
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond
Sivilombudsmannen
Norsk forbund for fjernundervisning - NFF
Aleneforeldreforeningen - AFFO
Foreningen 2 Foreldre
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Til toppen