Høring – forslag til endringer i forskrift om innhenting av opplysninger

Forskriften regulerer Lånekassens adgang til å innhente opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån. Departementet foreslår nå å gjøre enkelte innholdsmessige endringer i forskriften, som vil gi Lånekassen et noe utvidet grunnlag for å hente inn opplysninger fra andre registre. I tillegg foreslås det en del endringer av regelteknisk karakter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2014

Forskriften regulerer Lånekassens adgang til å innhente opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån. Departementet foreslår nå å gjøre enkelte innholdsmessige endringer i forskriften, som vil gi Lånekassen et noe utvidet grunnlag for å hente inn opplysninger fra andre registre. I tillegg foreslås det en del endringer av regelteknisk karakter.
(28.02.2014)

______________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 388 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om innhenting av opplysninger (PDF, 508 Kb)

Forskrift om endring av forskrift om innhenting av opplysninger – UTKAST (PDF, 201 Kb)

Resultatet i denne saken var at KD 28. august 2014 fastsatte forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Vår ref.: 14/1193

Høring – Forskrift om innhenting av opplysninger, Lånekassen 
    

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift av 8. juli 2005 nr. 826 om innhenting av opplysninger. Forskriften er gitt med hjemmel i lov av 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte. Lovens § 23 gir departementet adgang til å fastsette forskrifter om Lånekassens adgang til å hente inn opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån.

Forskriften om innhenting av opplysninger er konkret utformet, og gir detaljerte regler om hvilke persongrupper Lånekassen kan innhente nærmere bestemte opplysninger om, og fra hvilke registre. Kunnskapsdepartementet foreslår å gjøre visse endringer i denne forskriften. Endringene vil gi Lånekassen noe utvidede hjemler for innhenting av opplysninger, men endringene anses ikke som vesentlige. For øvrig foreslås det en del regeltekniske endringer i forskriften.

Følgende forslag medfører innholdsendringer:

  • Innhenting av opplysninger fra NAV om perioder låntaker har vært i arbeid/annen aktivitet og med hvilket omfang, om uføregrad og vedtaksdato for innvilgelse av uførepensjon, gradering av ytelser, samt at Lånekassen kan hente inn opplysninger fra arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (§ 2)
  • Innhenting av opplysninger fra barneverntjenesten om ytelser til forsørgelse som utbetales til fosterforeldre, og om søkeren bor for seg selv mens han/hun er under barnevernets omsorg (§ 3)
  • Opplysninger fra Vernepliktsverket om personer som søker om utdanningsstøtte, ikke bare om låntakere (§ 5)
  • Opplysninger om varig oppholdsrett og opplysninger om tredjepersoners oppholdsgrunnlag (§ 6)
  • Opplysninger om søkeren har rett til grunnskoleopplæring for voksne, og om elevers avbrudd i opplæringen skyldes sykdom eller fødsel (§ 10)

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Kunnskapsdepartementet ber om at merknader sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no med frist 28. mai 2014.

 

 

Med hilsen                                                                        

Lars Petter Flåtten (e.f.)                                       
avdelingsdirektør
Ellen Smogeli
seniorrådgiver

 

Departementene
Folkehøgskolerådet
Kristne friskolers forbund
Nettverk for private høyskoler
Norske fag- og friskolers forbund
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet


ANSA
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Samskipnadsrådet
Studentsamskipnadene


Datatilsynet
Forbukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene


Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Sivilombudsmannen
Utdanningsdirektoratet


Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmendes fellesorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede

Til toppen