Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2014

Vår ref.: 10/2675

Last ned høringsbrevet i pdf

 

Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal på høring.

 

Forslaget til ny akuttmedisinforskrift er i stor grad videreføringer og justeringer av bestemmelser som i dag fremgår i forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus) og i forskrift

20. desember 2000 nr. 1556 om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap (forskrift om funksjonskrav til komm.utstyr). Forslaget innebærer en forenkling ved at de to forskriftene er foreslått slått sammen til én ny forskrift.

 

Vesentlige forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er regulering av:

-          samarbeid med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten (f. eks frivillige organisasjoner og kommunalt brannvesen) om bistand i akutte situasjoner

-          kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil

-          at minst to av personene på en ambulansebil må ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy

-          svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler

-          at legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige samtaler,

-          tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117

-          at AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral når henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra spesialisthelsetjenesten

-          at AMK sentralene umiddelbart skal iverksette varsling (trippelvarsling) ved behov for samtidig innsats fra flere nødetater

-          at AMK sentralene har et system for å holde oversikt over den akuttmedisinske beredskapen i og utenfor eget ansvarsområde og

-          at AMK sentralene har beredskap for nødvendig tolketjeneste.

Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på de foreslåtte kompetansekravene til de ulike delene av de akuttmedisinske tjenestene. 

 

Høringsnotatet er vedlagt og ligger også på departementets nettside på følgende adresse:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede eller andre organer som ikke er nevnt på listen.

 

Spørsmål til forslagene kan rettes til spesialrådgiver Kristin Lossius på e-post krl@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 91.

 

Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til postmottak@hod.dep.no, eventuelt per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Høringsfristen er mandag 15. september 2014.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Cathrine Meland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                          Cathrine Dammen

                                                                                          avdelingsdirektør

Akademikerne

Apotekforeningen

Blå Kors Norge

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

DELTA

Den Norske Legeforening

Den Norske Jordmorforeningen

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Det Norske Diakonforbund

Diakonhjemmet Sykehus

Direktoratet for Nødkommunikasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO 

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Hørselshemmedes Landsforbund

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Mental helse

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Landets distriktpsykiatriske sentra

Landets fylkesmenn

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Luftambulansetjenesten ANS

Lufttransport AS

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk senter for distriksmedisin (NSDM)

NOKUT

Norsk folkehjelp

Norsk legevaktforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Luftambulanse A/S

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

PARAT Helse

Personvernnemnda

Politidirektoratet

PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Røde kors

SAFO

Sametinget

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sysselmannen på Svalbard

UNIO

Utdanningsforbundet

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)