Høring — Endring av retningslinjer for beregning av konsesjonskraftprisen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Olje- og energidepartementet viser til Stortingsvedtak nr. 161 av 12. desember 2002, der

"Stortinget ber Regjeringen endre regelverket slik at overskudsskatt ikke blir tatt med i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Endringen gjøres om mulig gjeldende fra og med 1. januar 2003."

Som oppfølging av Stortingets vedtak sender departementet med dette til høring forslag til endringer i retningslinjene for beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Etter høringsrunden vil departementet ta endelig standpunkt til iverksettelsestidspunktet for endringene.

Endringene av retningslinjene vil bli lagt til grunn ved myndighetsavgjørelser av konsesjonskraftprisen.

Høringsuttalelser må være departementet i hende innen tirsdag 25. februar 2003. Det kan ikke påregnes å få forlenget fristen.

Hele brevet samt høringsinstanser i pdf format:
Forslag til endringer i regelverket for beregning av konsesjonskraftprisen
Høringsinstanser

Til toppen