Høring av endringer i naturgassloven - EUs tredje energimarkedspakke

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2015

Vår ref.: 14/2084

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag til endringer i naturgassloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke for det innenlandske naturgassmarkedet.

Forslaget omfatter lovendringer som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF (tredje gassmarkedsdirektiv), Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 (andre gasstransmisjonsforordning) og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 (om opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorene).

Høringsforslaget skal forberede den nasjonale gjennomføringen etter at rettsaktene blir innlemmet i EØS-avtalen. I den sammenhengen viser departementet også til høringsnotat om endringer i energiloven, som følge av tredje energimarkedspakke, som ble sendt på høring høsten 2013 med frist 10. januar 2014.

Høringsdokumentet er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring.

Opprinnelig høringsfrist var fredag 23. januar 2015. Departementet har forlenget høringsfristen til fredag 6. februar 2015. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Høringssvar sendes til: postmottak@oed.dep.no Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Jon Audun Kvalbein (22246240) eller rådgiver Karoline Wiermyhr (22246251).

 

Med hilsen

 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Karoline Wiermyhr

                                                                                          rådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Energibrukerne

Energigass Norge

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Fiskarlaget

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Gassco

Greenpeace Norge

Institutt for energiteknikk

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Næringslivets Nox-fond

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Fjernvarme

Norsk Gassforum

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norsk Petroleumsinstitutt

Oljedirektoratet

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

ZERO