Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2014

Vår ref.: 14/2228

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). I høringen foreslås det å stramme inn dagens godkjenningsordning slik at det blir forbudt å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, bruke og selge laserpekere av klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra Statens Strålevern. Bakgrunnen for forslaget er at dagens godkjenningsordning, hvor det er tillatt å bruke og å besitte laserpekere i privat rom uten godkjenning, ikke har vist seg tilstrekkelig til å hindre potensielt farlig bruk av laserpekere. 

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Frist for høringsuttalelse er 7. august 2014.

 

Spørsmål om høringen og forslaget kan rettes til Benedicte Mørkved Larsen på e-post bml@hod.dep.no.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Benedicte Mørkved Larsen

                                                                                          førstekonsulent

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Sysselmannen på Svalbard

Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon
Helsedirektoratet
Justervesenet
Konkurransetilsynet
Landets fylkesleger
Landets universiteter
Luftfartstilsynet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskningsråd
Politidirektoratet

Post- og teletilsynet
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens bygningstekniske etat
Statsbygg
Toll- og avgiftsdirektoratet

 

Akademikerne
Arkitektbedriftene i Norge
Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Byggenæringens Landsforbund
De regionale helseforetak
Den norske legeforening
Det norske meteorologiske institutt
Det norske Veritas
Fagforbundet
Force Technology AS 
Forskerforbundet
Forum for Miljø og Helse
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Kommunenes sentralforbund
Kreftregisteret
Landsorganisasjonen i Norge, LO

Medirad AS
Militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter

Miljørettet helsevern Grenland
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og Ungdom
NDT-foreningen
Norges elektriske materiellkontroll (Nemko)
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO
Norsk astronomisk selskap

Norsk Flygerforbund

Norsk institutt for luftforskning
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
SAFE
Sintef Byggforsk, Oslo
Sintef Byggforsk, Trondheim
Tekna

Veolia AS

Vianor

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund, YS