Høring av forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2014

Vår ref.:

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. I statsbudsjettet for 2014 ble det besluttet at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at konsesjonsavgiftene skal omlegges til en sektoravgift. Dette høringsnotatet inneholder forslag til den lovmessige oppfølgingen.

Høringsdokumentet er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Høringsfristen er 2. mai 2014. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Karoline Wiermyhr (kaw@oed.dep.no / 22246251).

Med hilsen                                                                        

 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Karoline Wiermyhr

                                                                                          rådgiver

 

I statsbudsjettet for 2014 ble det besluttet at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at konsesjonsavgiftene skal omlegges til en sektoravgift. Høringsnotatet nedenfor inneholder forslag til den lovmessige oppfølgingen.

Høringsnotat Konsesjonsavgiftfondet

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

 

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energibrukerne

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering

Framtiden i våre hender

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk Hydro ASA

Norwea

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB)

Otteraaens Brugseierforening

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

ZERO

Til toppen