Høring av forslag til nye regler om fangstbasert akvakultur

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2014

Arbeids- og sosialdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet

Alle fylkeskommuner

Alle fylkesmenn

Offentlige instanser:
Direktorat for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Kystverket
Mattilsynet
Nifes
Niva
Nofima
Veterinærinstituttet
Sametinget

Organisasjoner:
Bellona
Den norske veterinærforening
Fellesforbundet
Finans Norge
Fiskebåt
Fiskekjøpernes forening 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Greenpeace
Kommunesektorens organisasjoner (KS)
LO
Natur og Ungdom
NHO
NOAH
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Fiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk jeger og fiskeforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Lakseelver
Pelagisk Forening
Rogaland fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag
Vest-Norges Fiskesalslag
Unio
WWF verdens naturfond