Høring av utkast til ny lov og forskrift om beredskapslagring av petroleumsprodukter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Olje- og energidepartementet eier og beredskapslager i dag petroleumsprodukter tilsvarende anslagsvis 20 dagers normalforbruk i Norge. Dagens lagermodell er et resultat av behovet for beredskapslagring av petroleumsprodukter som en del av det norske totalforsvaret. Trusselbildet Norge står overfor har endret seg og behovet for beredskapslagring har endret seg tilsvarende. Formålet med beredskapslagring er ikke lenger primært at lagrene skal inngå som element i totalforsvarskonseptet, men at de lagrede volumene kan benyttes til å sikre forsyningene til det norske markedet ved eventuelle forstyrrelser i leveransene. I tillegg kan volumene benyttes til norske tiltak under en koordinert krisehåndteringsplan innenfor rammen av Det internasjonale energibyrå (IEA). Denne endringen i formålet med beredskapslagringen gjør det hensiktsmessig å endre dagens ordning for beredskapslagring for petroleumsprodukter.

Olje- og energidepartementet har sendt følgende forslag til ny lov og forskrift om beredskapslagring av petroleumsprodukter på alminnelig høring.

Høringsfristen er satt til 19. desember 2005.

Høringsbrev og adresseliste i pdf format