Høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – innføring av vaksine mot rotavirus

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2014

Vår ref.: 14/2023

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 4. Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget høsten 2013 besluttet at vaksine mot rotavirus skal inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet.

 Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 20. juni 2014.

 Spørsmål om høringsnotat og forskriftsforslag kan rettes til Kristine W. Blikom på e-post: kwb@hod.dep.no.

 Med vennlig hilsen                                                                                   

Elin Anglevik (e.f.)                                                                                           
avdelingsdirektør    
                                                                           Kristine Wigmostad Blikom
                                                                           førstekonsulent

 

                                  

                                                                                                                                                                                   

Barneombudet
De regionale helseforetak
Den norske legeforening
Departementene
Helsedirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen
Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi LFH
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norsk Barnelegeforening
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forum for sykehushygiene
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk sykepleierforbund
SINTEF Unimed
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk

Til toppen