Høring - utkast til odelstingsproposisjon om endringer i energiloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

I utkastet foreslås det en klargjøring av hjemmelen til å kunne delegere myndighet utover de ordinære rammene for forvaltningens organisasjons- og instruksjonsmyndighet i forbindelse med rasjonering. Samtidig foreslås det unntak fra forvaltningsloven knyttet til vedtak i forbindelse med gjennomføring av rasjonering.

Det foreslås videre å innføre ny sanksjonsbestemmelse i energiloven som gir hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr.

Departementet ber om merknader innen 5. september d.å.

Høringsbrev og høringsutkast (i pdf format)

Til toppen