Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2014

Vår ref.: 14/1713

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier. Videre foreslås det en ny bestemmelse i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) om at virksomheter som driver solarier må ha et tilfredsstillende system for alderskontroll. Det foreslås også at solarieprøven videreføres og at kravet til informasjon om risikofaktorer ved solariebruk tydeliggjøres.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Frist for høringsuttalelse er 29. september 2014.

Spørsmål om høringen og forslaget kan rettes til Benedicte Mørkved Larsen på e-post bml@hod.dep.no.

 

Med vennlig hilsen                                                              

  

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Benedicte Mørkved Larsen
                                                                                          førstekonsulent

Her kan du se høringsnotatet:

Akademikerne
Apotekerforeningen
Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i LFH
Datatilsynet
De regionale helseforetak
Den norske kreftforening
Den norske legeforening
Departementene
Det norske meteorologiske institutt
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Force Technology AS
Forskerforbundet
Forum for Miljø og Helse
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, UNIO
Justervesenet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak ved onkologisk avdeling
Landets kommuner
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge, LO
Mattilsynet
Medirad AS
Medisinsk teknisk forening
Militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NDT-foreningen
Norges elektriske materiellkontroll
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO
Norges veterinærhøyskole
Norsk Forening for Medisinsk Fysikk
Norsk Fysioterapeuteforbund
Norsk kiropraktorforening
Norsk Onkologisk forening
Norsk radiografforbund
Norsk radiologisk forening
Norsk Solarieforening
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Test a.s.
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
Røntgeninstituttenes forening
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
SAFE
Siemens Medical
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Strålevernspesialisten AS,
TEKNA
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund, YS

Til toppen