Høringsbrev

Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil 

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter til ny tjenestepensjonslov, herunder utkast til nærmere regler om beregning og utbetaling av alderspensjon (utbetalingsprofil), jf. vedlagte høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 21. mai 2014. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Videre ber vi høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør