Høringsbrev

Alminnelig høring – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til enkelte endringer i de arbeidsrettede tiltakene.

For å bidra til et enklere tiltakssystem, økt mangfold av leverandører og å gi brukerne et mer variert tjenestetilbud, foreslås det i høringsbrevet å slå sammen overlappende ordninger innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Forslaget innebærer at avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett tiltak, og at oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. På denne måten reduseres fire tiltak til to. Disse tiltakene anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. Vi viser til vedlagte høringsbrev for en nærmere presentasjon av forslagene.

Forslagene medfører endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utkast til forskrift hvor endringene er synliggjort gjennom markering i kursiv følger også vedlagt.

Høringsbrevet med vedlegg er også tilgjengelig på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider: www.regjeringen.no/asd

Arbeids- og sosialdepartementet ber om at høringsinstansene avgir sine høringsuttalelser innen mandag 4. august 2014.

Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak: postmottak@asd.dep.no. Av hensyn til videre arbeid med saken, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv. og at eventuelle høringsuttalelser fra disse blir vedlagt.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Nina Beate Rasch-Olsen, tlf. 22 24 47 42, epost: nro@asd.dep.no eller Åne Osmunddalen, tlf. 22 24 47 35, epost: aao@asd.dep.no.

 

Med hilsen

 

Rune Solberg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Odd Wålengen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Vedlegg:

  • Liste over høringsinstanser
  • Høringsnotat – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
  • Utkast til endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.