Høringsbrev

Last ned høringsbrevet i pdf

 

Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal på høring.

 

Forslaget til ny akuttmedisinforskrift er i stor grad videreføringer og justeringer av bestemmelser som i dag fremgår i forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus) og i forskrift

20. desember 2000 nr. 1556 om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap (forskrift om funksjonskrav til komm.utstyr). Forslaget innebærer en forenkling ved at de to forskriftene er foreslått slått sammen til én ny forskrift.

 

Vesentlige forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er regulering av:

-          samarbeid med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten (f. eks frivillige organisasjoner og kommunalt brannvesen) om bistand i akutte situasjoner

-          kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil

-          at minst to av personene på en ambulansebil må ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy

-          svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler

-          at legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige samtaler,

-          tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117

-          at AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral når henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra spesialisthelsetjenesten

-          at AMK sentralene umiddelbart skal iverksette varsling (trippelvarsling) ved behov for samtidig innsats fra flere nødetater

-          at AMK sentralene har et system for å holde oversikt over den akuttmedisinske beredskapen i og utenfor eget ansvarsområde og

-          at AMK sentralene har beredskap for nødvendig tolketjeneste.

Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på de foreslåtte kompetansekravene til de ulike delene av de akuttmedisinske tjenestene. 

 

Høringsnotatet er vedlagt og ligger også på departementets nettside på følgende adresse:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede eller andre organer som ikke er nevnt på listen.

 

Spørsmål til forslagene kan rettes til spesialrådgiver Kristin Lossius på e-post krl@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 91.

 

Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til postmottak@hod.dep.no, eventuelt per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Høringsfristen er mandag 15. september 2014.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Cathrine Meland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                          Cathrine Dammen

                                                                                          avdelingsdirektør