Høring – plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad – endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20

Høringsbrev

Høringsbrev – plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad –  endring i lov  om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte høringsnotat hvor det foreslås endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20.

I dag har kommunene rett, men ikke plikt til å stille vilkår ved tildeling av økonomisk stønad, og det er stor variasjon i kommunenes bruk av denne muligheten.

Regjeringen ønsker både økt bruk av vilkår om aktivitet og likere praksis mellom kommunene, og foreslår derfor en lovendring som innebærer at Nav-kontorene får plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 4. september 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til: postmottak@asd.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes til:
Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 dep
0030 Oslo

Med hilsen

 

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                    

Heidi Lohrmann
avdelingsdirektør