Høringsforslag om endringer av energiloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsforslaget inneholder nye regler for krav til organisering av kraftselskaper. Bakgrunnen er implementeringen av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2003/54/EF om felles regler for det indre marked for elektrisitet (eldirektiv II).

I høringsforslaget fremmes det også forslag om å innføre mer egnede sanksjoner for myndighetene i form av overtredelsesgebyr for å sikre at regelverket følges. Videre legges det også frem forslag som skal beskytte forbrukeren i situasjoner der kontrakten med kraftleverandøren opphører eller slik kontrakt ennå ikke er inngått og nettselskapet dermed har leveringsplikt. Det foreslås også en klargjøring av hjemmelsgrunnlaget for ordningen med opprinnelsesgarantier knyttet til fornybardirektivet. For øvrig legger forslaget til rette for gjennomføring av EUs nye regler for kraftmarkedet i energiloven, herunder forordningen om grenseoverskridende handel med elektrisk energi.

Høringsfristen er 17. oktober 2005

Høringsbrev og adresselister
Høringsnotat

Pressemelding fra 28.juni 2005