Høringsnotat

Forslaget til lovendring oppfyller forpliktelsene etter EØS-avtalen til å implementere Direktiv 2013/37/EU - Endringsdirektiv for Direktiv 2003/98/EC om viderebruk av den offentlige sektors informasjon (PSI).

Kommisjonens legislative prosess med endringsdirektivet startet i desember 2011, og direktivet ble formelt godkjent av Europaparlamentet og Europarådet i juni 2013. Fristen for implementering er satt til 18. juli 2015.

Hovedpunktene i endringsdirektivet kan kort oppsummeres slik:

  1. All informasjon som er tilgjengelig, skal være tilgjengeliggjort for viderebruk.
  2. Marginalkost som nytt utgangspunkt for kostnadsberegning, men med enkelte unntak.
  3. Enkelte kulturinstitusjoner er tatt inn i virkeområdet for direktivet
  4. Økte krav om gjennomsiktighet, med vekt på åpenhet om kostnadsberegninger og vilkår.
  5. Nye regler om digitalisering og eksklusivitetsavtaler, utformet for å hensynta både den kulturelle sektoren og samfunnet generelt.

Begge direktivene er minimumsdirektiv, og norsk regulering av viderebruk er i all hovedsak å finne i offentleglova med tilhørende forskrifter. Den norske reguleringen er, med noen få unntak, å anse for å være i tråd også med det sist vedtatte endringsdirektivet.

Dette høringsnotatet omtaler flere sider ved viderebruk enn det som er nødvendig for de foreslåtte lovendringer. Begrunnelsen for dette er at departementet anser at det finnes enkelte emner og områder som ikke nødvendigvis er lett tilgjenglig for verken offentlige instanser som skal tilgjengliggjøre innhold, eller for viderebrukere som ønsker tilgang til, eller å benytte seg av tilgjengliggjort offentlig informasjon. 

Høringsnotat: Forslag til endringer i offentleglovas regler om viderebruk (pdf)

Høringsnotatet i EPUB-format