Høringsuttalelser - elsertifikater

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

- Utkast til lov om pliktige elsertifikater

Alle uttalelsene er publisert i PDF-format.

Agder Energi AS
Anders Grønhovd Bjømsrud
Arbeids- og sosialdepartementet
AS Norske Shell

Bame- og familiedepartementet
Bellona
BiogasAS
Buskerud fylkeskommune
Buskerud Kraftproduksjon AS

Cicero

Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Direktoratet for naturforvaltning

E-CO Energi as
Eidsiva Energi AS
Energibedriftenes landsforening
EnovaSF
Enviro Energi
Enviro Energi v/div energiverk

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fjordkraft AS
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Fred. Olsen & Co
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vestfold
Fønhus Kraft AS

GreenStream Network AS

Hammerfest Strøm AS
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet

ICAP Energy AS

Justis- og politidepartementet

KanEnergi
Kleivane Kraft
Kommunal- og Regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS Bedrift
Kvalheim Kraft AS

Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Markedskraft
Miljøverndepartementet
Mo IndustriparkAS


NITO
Nord Pool ASA
Nordisk Institutt for Sjørett
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bioenergiforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Fjemvarmeforening
Norsk Grønrikraft
Norsk Hydro ASA
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Renholdsverksforening
Norsk Solenergiforening
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Norsk Vind Energi AS
Norsk Vindkraft Forum
Norske energikjøperes interesseorganisasjon
Norske SkogindustrierASA
Norskog
Nuon Energy, Wikborg Rein & Co DA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosessindustriens Landsforening

Samferdselsdepartementet
Samfunns-og næringslivsforskning
Sandøy Energi AS
SINTEF
Småkraft
Småkraftforeninga
Småkraftforum Vest v/Dag Arne Veiteberg
Sparebankforeningen og Finansnæringns Hovedorg
Statistisk Sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Strømforbrukerne
Sætre Mageland elveierlag m fl
Södra Cell Tofte AS

Tellus Foundation
Trondheim Energiverk Kraftsalg AS

Utenriksdepartementet

Vardar

ZERO

Østfold Energi AS