Høyring – forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015. Høyringsfrist er 13. oktober 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 13.10.2014

Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015. Høyringsfrist er 13. oktober 2014.

Vår ref.: 14/977

Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015.

Det er fleire grunnar til at departementet foreslår endringar i gebyrregelverket. Ein av dei viktigaste årsakene er behovet for ei forenkling og klårgjering av kven som har plikt til å betale gebyr etter regelverket. Endringane vert òg foreslått for å oppnå betre effektivitet i PT sitt arbeid med å administrera ordninga og for å oppnå betre samanhang og konsistens i forskrifta.

Stortinget vedtek kvart år kor mykje PT skal krevje inn i gebyr det kommande året. PT krev inn det fastsette beløpet frå dei som har plikt til å betale gebyr etter lov og forskrift. Gebyrutrekninga går ut på å fordele PT sine kostnader forholdsmessig mellom dei som skal betale gebyr.

Det går fram av høyringsutkastet at departementet foreslår ei ny gebyrforskrift til avløysing for den gjeldande. Det inneber at det i utgangspunktet ikkje er nødvendig å markere i kursiv dei endringane  som vert foreslått i forksriftsutkastet, da regelverket skal fastsetjast som ei ny forskrift. For å lette arbeidet for høyringsinstansane slik at det går klårare fram kva som er foreslått endra samanlikna med gjeldande forskrift, er likevel forslag til endringar merka i kursiv i utkastet til ny forskrift.

Samferdselsdepartementet ber om at merknader vert sendt departementet innan måndag 13. oktober 2014


Med hilsen 


Jørn Ringlund (e.f.)                                            Eli Wongraven
avdelingsdirektør                                               seniorrådgiver

Brevet i pdf

 

 

 

Høringsliste – forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet - 2014.

Departementene
Abelia
Agder Energi
Akademikerne
Atea AS region Øst
Avinor Hovedkontoret
BankID Norge
BKK Marked AS
Breiband.no AS
Broadnet AS
Brukerklagenemda
Buypass AS
Ceragon Networks AS
Cisco Systems Norge
Cloudberry Mobile AS
Commfides Norge AS
Dalane Breiband AS
Datatilsynet
Datametrix AS
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
Digitalradio Norge AS
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eforum.no
El- og IT forbundet
Elekonikkforbundet
Elektronikkbransjens servicekontor AS
Eniro
Enivest AS
EVRY AS
Experimental Aircraft Association Chapter
Finans Norge
Finnås Kraftlag AS
Forbrukerombundet
Forbrukerrådet
Forsvaret
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Funksjonshemmdes Fellesforbund
Get AS
Hadeland og Ringerike Bredbånd AS
Haugaland Kraft AS
Helgelandskraft AS
Hello AS
Helsedirektoratet
Homebase AS
Hålogaland Kraft AS
ICE Norge AS
IKT-Norge
Inmarsat Solutions AS
Jernbaneverket
Kabel Norge
Klepp Energi AS
Kongsberg Satellite Services AS
Konkurransetilsynet
Kvantel AS
Lier Fibernett AS
LO
Lofotkraft Bredbånd AS
Loqal AS
Luftfartstilsynet
Lycamobile Norway Ltd
Lyse Fiber AS
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Mesta
Microsoft Norge AS
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
NBBL
NEAS Bredbånd AS
NELFO
NEMKO
Network Norway AS
NextGenTel AS
NHO Luftfart
NITO
Norges Jeger og Fiskerforbund
Norges Luftsportsforbund
Norges Røde Kors Hjelpekorps
Norges Televisjon
Norkring Telenor Broadcast
Nornett AS
Norsk Allmennflyforening
Norsk Folkehjelp
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Kabel-tv forbund
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Radio Relæ Liga
Norsk Rikskringkasting
Norsk Romsenter
Norsk Senter for InformasjonsSikring (NorSIS)
Norske Shell AS
Nortroll AS
NTE Marked AS
NTNU
NTV – Norges televisjon AS
Næringsslivets Sikkerhetsråd
Nærlingslivets Hovedorganisasjon
Oslo Lufthavn AS
P4 Radio Hele Norge
Phonect AS
Phonero AS
Politiets fellestjenester
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems AS
Radio Norge
Relacom
RiksTV AS
Sandefjord Bredbånd KF
Schibsted ASA
Siemens AS
Signal Bredbånd AS
Sikringradioen (Norsk Landbrukssamvirke)
Sjøfartsdirektoratet
SKL Marked AS
Statens vegvesen
Statnett SF
Statoil ASA
StayOn AS
Stiftelsen Elektronikkbransjen
STM Norway AS
Sønnico AS
Tafjord Marked AS
TampNet AS
TDC AS
Tekna
Tele2 Norge AS
Teleforum
Telefunkforum
Telenor Norge AS
Teleplan AS
Teletopia AS
TeliaSonera Norge AS
Telio Telecom AS
Tussa IKT AS
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNINETT
UNINETT Norid AS
Upgrade Communications AS
Ventelo AS
Verizon Norway AS
Vestlink AS
Viken Fiber AS
Widerøe Flyveselskap
Xfiber AS


 

Til toppen