Høyring om innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 04.07.2014

Ny høyringsfrist. Fristen er endra frå 13. juni til 4. juli 2014.

Vår ref.: 14

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høyring eit forslag om innføring av ei strukturkvoteordning for fiskeflåten med heimelslengd under 11 meter (13 meter for kystmakrell).

Fleire ulike innretningar kan vere aktuelle, og departementet ber om høyringsinstansanes syn på dette.

Høyringsinstansane inviterast til spesielt å kommentere lokale og regionale konsekvensar av forslaget.

Høyringsdokumentet er vedlagt.

Høyringsfrist er fredag 13. juni 2014.

Med helsing                                                                      

 

 

Martin H. Bryde
avdelingsdirektør

                                                                                          Martha Skog Astrup
                                                                                          førstekonsulent

                                                                                   

Finnmark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Akershus Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune

Oslo Kommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sametinget

Bivdi

Sjømannsforbundet

Pelagisk Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskeridirektoratet

Norsk Sjøoffiseres Forbund

Det Norske Maskinistforbund

Fiskekjøperenes Forening

Innovasjon Norge

Finans Norge

Til toppen