I-1/2011 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester

Last ned rundskriv I-1/2011 som PDF (38 kb)

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2010-2011) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. (FOR 1995-04-26 nr 392):

For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 125 til kroner 129 per døgn. For det enkelte dag- eller nattopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve fra tjenestemottaker fra kroner 66 til kroner 68. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 6600.
 
Samtidig gjøres det følgende endringer i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. (FOR 1992-12-04 nr 915):

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G endres fra kroner 160 til kroner 165.

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2011.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar e.f.
ekspedisjonssjef                                        Andreas Børnick
                                                               rådgiver