Kintuck AS

Innledning

Vi viser til søknad av 15. august fra Wiersholm og senere e-post 21. september hvor det bes om at saksforholdene behandles som to søknader, dvs. at dispensasjon vurderes for hvert av selskapene det søkes om dispensasjon for uavhengig av hverandre. Denne søk­naden gjelder dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i selskapet Kentuch AS. Det vises videre til e-post fra 14. januar med melding om at selskapet har gjennomført en kapitalutvidelse og vil ansette daglig leder for selskapet. Daglig leder skal etter planen bli Bjørn Ugedal, som er norsk statsborger bosatt i Norge.

Søknaden har utspring i at Kintuck AS har avtalt å kjøpe Vale Manganese Norway AS fra Vale Internasjonal S.A. Kintuch AS er 100% eid av Glencore International Plc. Glencore International Plc har hovedkontor i Sveits, og selskapet opererer i dag i 33 land. Kintuch AS eier igjen 100% av Vale Manganese Norway AS.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan gis dispensasjon fra bostedskravet i aksjelovens § 6-11. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket er gitt nedenfor.

Bakgrunn og vurdering

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon, er Sveits part i Luganokonvensjonen 1988 om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker. Luganokonvensjonen 1988 er gjennomført i norsk rett ved lov 8. januar 1993 nr. 21.

Kintuck AS er et holdingselskap som er 100% eid av Glencore Internatinal PLC. Glencore International PLC er et multinasjonalt selskap med 58 000 ansatte og med hovedkontor i Sveits. Kintuch AS skal ikke ha ansatte eller annen virksomhet i Norge ut over å eie aksjene i Vale Manganese Norway AS. Styret i Kintuch AS skal bestå av:

  • § Steven Frank Kalmin, australsk statsborger
  • § Martin William Häring, sveitsisk statsborger
  • § Andreas Peter Hubmann, sveitsisk statsborger
  • § Peter Robert Jochelson, australsk statsborger

Alle styrerepresentantene er bosatt i Sveits.

Selskapet vil ansette en daglig leder som er norsk statsborger og bosatt i Norge. I tillegg er alle styremedlemmene bosatt i Sveits som har tiltrådt Luganokonvensjonen. Departementet anser på denne bakgrunn at hensynet til tilgjenglighet og jurisdiksjon i tilstrekkelig grad er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619. Selskapet Kintuch AS, org.nr 897 286 882 kan velge Steven Frank Kalmin, Martin William Härning, Andreas Peter Hubmann og Peter Robert Jochelson som medlemmer i styret slik det er søkt om i brev av 15. august 2012. Dispensasjonen er gitt under forutsetning av ansettelse av daglig leder som nevnt ovenfor.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Departementet publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.