Kintuck AS

1.             INNLEDNING

Vi viser til søknad av 28. juni 2013 og epost av 26.8.13 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i selskapene Glencore Manganese Norway AS (”GMN”) og Kintuck AS. 

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden, jf. pkt. 5 nedenfor. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

2.             NÆRMERE OM SØKNADEN 

Begge selskapene har i dag følgende styremedlemmer, jf. departementets vedtak om unntak fra aksjeloven § 6-11 av 16.10.12 for Vale Manganese Norway AS og av 30.01.13 for Kintuck AS:

  • Steven Frank Kalmin
  • Martin William Härning
  • Andreas Peter Hubmann
  • Peter Robert Jochelson.

Alle personene er bosatt i Sveits. Begge selskapene ønsker at Bill Barrett, Philip Potgieter og Carlos Perezagua, alle bosatt i Sveits, erstatter Peter Robert Jochelson og Steven Frank Kalmin. I tillegg består styret i GMN av to representanter for de ansatte, som er bosatt i Norge. Daglig leder for begge selskapene er Bjørn Einar Ugedal, som også er bosatt i Norge.

Det fremgår av søknaden at GMN driver industrivirksomhet i Mo i Rana. Selskapet utvinner magnesium og sysselsetter om lag 100 personer i Norge. Kintuck AS er et aksjeselskap som Glencore International Plc (”Glencore”) har brukt som holdingselskap i forbindelse med sitt erverv av GMN i 2012 (den gang het selskapet Vale Manganese Norway AS). Kintuck AS har ingen øvrig virksomhet ut over å eie aksjene i GMN. Søker viser til at Glencore er en av verdens ledende leverandører av mineraler og at det har over 58 000 ansatte. Selskapet opererer i 33 land og har hovedkontor i Sveits. 

Begrunnelsen for søknaden er at Glencore ønsker å ha styremedlemmer fra sin egen organisasjon i de norske selskapene som det kontrollerer. Selskapet har en omfattende konsernstruktur, og som et ledd i sin globale konsernstrategi, ønsker Glencore å plassere sentrale personer fra hovedkontoret i styrene i selskapene de kontrollerer. Ettersom Peter Robert Jochelson og Steven Frank Kalmin ikke lenger deltar i Glencores jevnlige oppfølging av Kintuck AS og GMN, ønsker Glencore at de erstattes av tre andre fra selskapets hovedadministrasjon.

I en epost av 22.08.13 fra adv. Peder Knudtzon bekreftes det at Glencore fortsatt har internasjonal styreforsikring som omfatter virksomhetene i Norge.

3.             RETTSLIG GRUNNLAG 

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises 

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

4.             VURDERING

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er bosatt i Sveits. Det er derfor nødvendig med unntak fra aksjeloven § 6-11 første ledd for at styret skal ha en lovlig sammensetning. Departementet viser til opplysningen om at Glencore har en omfattende konsernstruktur, og at det som et ledd i sin globale konsernstrategi ønsker å plassere sentrale personer fra hovedkontoret i styrene i selskapene de kontrollerer. Etter departementets syn kan dette være med på å sikre at virksomheten i Norge drives mest mulig effektivt. 

Etter departementets oppfatning er jurisdiksjonshensynet og hensynet til tilgjengelighet ivaretatt ved at en norsk rettsavgjørelse vil kunne gjøres gjeldende i Sveits som følge av Lugano-konvensjonen, ved at daglig leder for begge selskapene er bosatt i Norge, og dermed oppfyller kravene i aksjeloven § 6-11 første ledd og ved at de to ansatterepresentantene for GMN’s vedkommende er bosatt i Norge. Det vises også til at Glencore har internasjonal styreforsikring som omfatter virksomhetene i Norge.

Ut fra en helhetsvurdering og i tråd med departementets vedtak av 16.10.12 og 30.01.13 er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt.

5.             VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gjør med dette unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11, første ledd, første punktum, jf. kgl.res.
17. juli 1998 nr. 619: 

Selskapet Glencore Manganese Norway AS, org.nr. 957 779 808 og Kintuck AS, org.nr. 897 286 882, kan ha følgende styre: 

  • Carlos Perezagua, bosatt i Sveits
  • Martin William Häring, bosatt i Sveits
  • Andreas Peter Hubmann, bosatt i Sveits
  • Bill Barrett, sørafrikansk, bosatt i Sveits
  • Philip Potgieter, bosatt i Sveits
  • To ansatterepresentanter, bosatt i Norge (gjelder kun Glencore Manganese Norway AS).

Unntaket gjøres under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11, første ledd. V eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handels­departementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departe­mentets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.