Lime Petroleum Norway AS

Vi viser til søknad av 21. august 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11, første ledd for styret i Lime Petroleum Norway AS (”Selskapet”), til vårt midlertidige svar av 12. september 2013 og til epostkorrespondanse.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

Om søknaden

I søknaden fremgår det at Selskapets virksomhet særlig består av leting etter og produksjon av olje og naturgass og andre aktiviteter som naturlig faller sammen med dette. Det opplyses at virksomheten drives fra Norge, men er en del av et større konglomerat av selskaper som driver over store deler av verden. I en epost av 4. november 2013 opplyses det nærmere at 100 prosent av virksomheten til Lime Petroleum Norway AS foregår i Norge og på norsk sokkel. Selskapet har fire ansatte. Både ledelsen og de ansatte er lokalisert i Norge (Oslo). Selskapet er prekvalifisert som lisenshaver på norsk sokkel. Det opplyses at Selskapet hadde en omsetning på 2 450 914 kroner i 2012.

Selskapets generalforsamling har valgt følgende styre:

  • Hans Lidgren, bosatt i Monaco
  • Svein Helge Kjellesvik, bosatt i Monaco
  • Kenneth Perejra, bosatt i Malaysia
  • Nils Heilemann, bosatt i Norge. Heilemann er også Selskapets kontaktperson.

I søknaden opplyses det at daglig leder for Selskapet er Ivar Aarseth, som er bosatt i Norge.

Begrunnelsen for søknaden er Selskapets behov for den særlige faglige kompetansen og erfaringen som styremedlemmene har, samt ønsket om å ha en ”gjennomgående” styrerepresentasjon i selskapssfæren rundt Selskapet.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, første punktum, stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11, første ledd, andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Monaco og Malaysia er ikke parter i denne konvensjonen, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i disse landene.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjenge-lighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Vurdering

Under halvparten av styrets medlemmer er bosatt i Norge, og er heller ikke bosatt i en EØS-stat. Det vil derfor være nødvendig med et unntak fra aksjeloven § 6-11, første ledd ved enkeltvedtak for at styret skal være lovlig sammensatt. Departementet viser til at daglig leder for Selskapet er bosatt i Norge og dermed oppfyller bostedskravet.

Selskapets virksomhet drives fra Norge, hvor både ledelse og ansatte er lokalisert. Selskapet vil derfor være tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre, herunder ansatte, som må forholde seg til selskapet.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i hhv. Monaco og Malaysia. En eventuell ansvarssak vil imidlertid kunne rettes mot det styremedlemmet som er bosatt i Norge og mot daglig leder.

På denne bakgrunn mener departementet at hensynene til tilgjengelighet og jurisdiksjon anses for å være ivaretatt. Videre oppfyller daglig leder bostedskravet, og et unntak vil være i tråd med departementets praksis. Departementet har derfor kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11, første ledd er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11, første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Lime Petroleum Norway AS, org.nr. 998 726 441, kan ha følgende styre:

  • Hans Lidgren, bosatt i Monaco
  • Svein Helge Kjellesvik, bosatt i Monaco
  • Kenneth Perejra, bosatt i Malaysia
  • Nils Heilemann, bosatt i Norge.

Unntaket gis under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i aksje­loven § 6-11, første ledd. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen, må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.  

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak . Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.