Madda Walaabuu International Norge

Vi viser til klage datert 2. oktober 2013 som er oversendt med brev fra Brønnøysundregistrene 29. november 2013. Vi viser også til vårt foreløpige svar datert 20. januar 2014 samt brev fra klager til departementet datert 16. januar 2014.

Klagen gjelder vedtak fattet av Enhetsregisteret 2. juli 2013 om å registrere nytt styre for foreningen Madda Walaabuu International Norge, org.nr. 884 970 032. Enhetsregisteret begrunner registreringen med at vedlagte protokoll fra generalforsamlingen som ble holdt 15. juni 2013 er kontrollert og funnet i orden.

De tre klagerne anfører at den ekstraordinære generalforsamlingen som valgte det siste styret, var innkalt uten flertallsmandat og at valget dermed ikke er gyldig. Klagemotparten anfører at klagen er grunnløs fordi de tre klagerne på tidspunktet for generalforsamlingen ikke lenger var medlemmer i foreningen.  

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om klagebehandlingen
Nærings- og fiskeridepartementet vil for ordens skyld orientere klagerne om prosessen rundt selve registreringen og den senere klagebehandling som foretas i Brønnøysundregistrene og i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi vil derfor kort gjøre rede for de to organenes rolle og myndighet (kompetanse).

Enhetsregisteret er et elektronisk register som samordner opplysninger om nærings­livet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder data om enheter, så som navn, adresse, styre, osv., som har registrerings­plikt enten i Enhetsregisteret eller i andre tilknyttede registre.

Brønnøysundregistrenes og Nærings- og fiskeridepartementets oppgaver i saken er knyttet opp mot innholdet i Enhetsregisteret, og er dermed bare å vurdere selve registreringen av endringen i foreningen. Vi har ikke etter loven myndighet til å vurdere annet enn om papirene som lå til grunn for registreringen, er i overensstemmelse med kravene i enhetsregisterloven. I forarbeidene til enhetsregisterloven Ot.prp. nr. 11 (1993–94) står det på side 62 første spalte: ”Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.”

En konsekvens av dette er at andre sider av saken, så som tvister om medlemskap eller ikke-medlemskap, må løses andre steder enn i Enhetsregisteret eller i Nærings- og fiskeri­departementet. Til avgjørelse av tvister om slike forhold må domstolsapparatet brukes.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Enhetsregisteret. Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrer­ing og fremstår som riktig og lovmessig, faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med enhetsregisterloven og forskrifter til enhetsregisterloven. Ut over det har verken Enhetsregisteret eller departementet anledning til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet.

Som det fremgår av det ovenstående, er registreringsmeldingen utgangspunktet for den vurderingen som foretas før registreringen. De opplysningene som blir gitt i register­meldingen, sjekkes opp mot medfølgende vedlegg. Melding og vedlegg sjekkes mot enhetsregisterloven med forskrift. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av Registerfører.

Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel er fast. 

Klagernes og klagemotpartens fremstilling av saken
Klagerne hevder at innkallingen til den eks­traordinære generalforsamlingen der styre­endringen ble vedtatt ikke er gyldig. Klagerne skriver at både generalforsamlinger og ekstra­ordinære generalforsamlinger i foreningen skal avholdes i form av et møte hvor alle medlemmene er til stede. Klagerne skriver at møtet ikke kan være beslutningsdyktig når den ekstraordinære generalforsamlingen er holdt utenfor alminnelig flertall.  Klager hevder at valget av nytt styre fattet på generalforsamlingene er ugyldig og ikke kan registreres.

Klagemotparten argumenterer for at registreringen må opprettholdes. Klagemotparten skriver i brev 5. november 2013 at klagerne ikke hadde noen tilknytning til foreningen da general­forsamlingen ble avholdt. Klagemotparten skriver at de tre klagerne ble ekskludert fra foreningen før den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt. Klagemotparten ber om at registreringen opprettholdes.

Det rettslige grunnlaget
Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd, første punktum lyder:
Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven.”

Enhetsregisterloven § 17 første ledd tredje punktum lyder:
”Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret

Kontrollen av meldingen er altså rent administrativ, og uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. Dersom vilkårene for registrering er oppfylt, er det register­førers oppgave å føre opplysningene inn i registeret. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven §§ 17 og 19.

Ved registrering av endret styresammensetning skal bekreftet utskrift av protokoll som viser valg av styret, vedlegges, jf. enhetsregisterloven § 8.

Den noe utvidede undersøkelsesplikten som foreligger når et vedtak påklages, betyr at registerfører eller departementet kan be om å få tilsendt andre dokumenter der det vurderes som nødvendig for å opplyse saken tilstrekkelig.

Departementets vurdering
Protokollen fra general­forsamlingen datert 15. juni 2013 viser nødvendige vedtak, er underskrevet og er formelt i orden. Generalforsamlingsprotokollen oppfyller ellers de formelle kravene som stilles til utformingen av slike protokoller, og var dermed formelt i orden. Enhets­registeret registrerte på denne bakgrunn endringene.

Norsk foreningsrett er basert på ulovfestede prinsipper. Det stilles små formalkrav, men det må bl.a. fremgå av vedtektene at det er en forening og vedtektene kan ikke ha bestemmelser som strider mot foreningsformen. I utgangspunktet er det altså ingen lovfestede regler som regulerer foreningens ”indre liv”. Vedtektene danner dermed grunnlaget for foreningens virksomhet og styrets arbeid. Det tilligger ikke Nærings- og fiskeridepartementet å føre bevis for hvilke medlemmer foreningen til enhver tid har, herunder om noen er ekskludert fra foreningen, hvilke dialogmøter som er holdt osv.   

I tråd med det som er sagt under avsnittet ovenfor om klagebehandlingen, verken kan eller skal Nærings- og fiskeridepartementet ta stilling til om foreningsrettslige prinsipper er overholdt ved gjennomføringen av den ekstraordinære generalforsamlingen. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke mulighet til å prøve om det som fremkommer av general­forsamlings­protokollen medfører riktighet, og kan ikke foreta bevisførsel. Det som står i protokollen, legges dermed til grunn for den registreringen som foretas.

Det følger av dette at Nærings- og fiskeridepartementet verken kan eller skal gå nærmere inn på de underliggende spørsmålene saken reiser. Det tilligger en domstol å ta stilling til hvem som er medlem av foreningen og om general­forsamling­en ble avholdt i tråd med forenings­rettslige prinsipper.

Endringsmeldingen var i samsvar med lov og den skal dermed registreres, jf. enhetsregister­loven § 17.

Vedtak
I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder Enhetsregisterets vedtak 2. juli 2013 om å registrere endringer i foreningen Madda Walaabuu International Norge, org.nr. 884 970 032.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nfd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes til departementet innen 14 dager.