Meddelelse om en energipolitikk for Europa ("Energy plicy for Europe") fra EU-kommisjonen av 10.01.2007

Meddelelse om en energipolitikk for Europa ("Energy policy for Europe") fra EU-kommisjonen av 10.01.2007

EU-kommisjonen la den 10. januar 2007 frem en meddelelse om en energipolitikk for Europa (”Communication on an Energy Policy for Europe”). Dokumentet er et resultat av en konsultasjonsrunde i 2006 knyttet til Grønnboken om forsyningssikkerhet, bærekraftig energi og konkurranseevne. Fra norsk side har vi fulgt denne diskusjon som del det indre marked gjennom EØS og som energieksportør til EU. Det nye dokumentet ”Energy Policy for Europe” markerer at drøftelsene av energipolitikk i EU-institusjonene går inn en ny fase.

”Energy Policy for Europe” er en del av EUs strategiske energigjennomgang og inneholder en rekke meddelelser i en ny stor ”energipakke” (se link under). Samtidig med “energipakken” la Kommisjonen fram (”Limiting Climate Change to 2 degrees – Policy options for the EU and the world for 2020 and beyond”) og EUs konkurransemyndigheter har lagt fram en sektorundersøkelse om energimarkedene. Meddelelsen fra EU-kommisjonen utgjør en viktig grunnlag for en videre politisk drøftelse av mer langsiktige visjoner for energifeltet i Europa i både rådet under det tyske formannskapet i EU og i Europaparlamentet våren 2007. Tiltakene i ”energipakken” forutsetter politiske vedtak i EU før de settes i verk. For Norge vil energipakken være viktig siden lovforslag som kommer vil være relevante for EØS-samarbeidet.

Dokumentet ”Energy Policy for Europe” består av forskjellige tiltak for å nå hovedmål i energipolitikken knyttet til bærekraftig utvikling, forsyningssikkerhet og konkurranseevne. Et foreslått strategisk mål for energipolitikken til EU er forpliktelsen til å redusere CO2 utslippene med 20 % i 2020 (i EU totalt med 1990 som basisår). En slik mål vil også være et bidrag til EUs miljømål. I internasjonale forhandlinger vil EUs mål være en 30 % reduksjon i klimagassutslippene for alle industriland i 2020. De globale utslipp må reduseres med 50 % i 2020 som betyr at industriland må foreta kutt i størrelsesorden 60-80 %. EU Kommisjonen uttrykker at dette vil kreve at EU påtar seg en global lederrolle spesielt innen energiområdet. I ”Energy Policy for Europe” sees EUs energi og klimapolitikk i sammenheng.

Bærekraftig utvikling, forsyningssikkerhet og konkurranseevne skisseres som hovedmålene i EUs energipolitikk. EU-kommisjonen beskriver en rekke tiltak i en handlingsplan (”action plan”) for oppnå hovedmålene. Hovedpunktene i denne handlingsplanen er skissert under. Det foreligger en rekke mer detaljerte meddelelser knyttet til det enkelte punkt i planen.

1) EU vil forplikte seg til elektrisitets- og gassmarkedsliberalisering slik at det blir en realitet. Det foreslås at en arbeider videre med konkrete forslag til regelendringer som peker i retning av bedre utskilling av overføringsleddet i gass- og elektrisitetsselskaper, en styrking av de nasjonale regulatorer samt et bedre samarbeid mellom regulatorer på europeisk nivå. Nye direktivforslag vil foreslås i løpet av 2007.

2) EU vil arbeide med de mekanismer som står til rådighet innen forsyningssikkerhets- og beredskapspolitikken på energiområdet.

3) Kvotehandelssystemet for klimagasser skal forbli et sentralt element også etter 2012.

4) EU må i følge Kommisjonens ”Energy Policy for Europe” arbeide for at den blir den mest energieffektive region i verden med en forbedring i energieffektiviteten med 20 % i 2020. En rekke tiltak er her er allerede lagt frem i en handlingsplan for energieffektivisering i oktober 2006. Det tas sikte på en internasjonal avtale om energieffektivisering.

5) EU opprettholder ambisjonen om å forbli en verdensleder innen fornybar energi. I 2020 skal en sikre at 20 % av all energi kommer fra fornybar energi. Det skisseres forslag til et nytt veikart for fornybar energi. (”Renewable Energy Road Map”) med innsats innen elektrisitet, oppvarming og transport-sektoren (biodrivstoff). Ny lovgivning kan forventes i løpet av 2007.

6) Det skal fremlegges en målrettet strategisk energiteknologiplan i løpet av 2007 med realistiske ressurser. En opptrappet innsats skal gå til blant annet til fortsatt utviklingsarbeid innen vind, solenergi, hydrogen og kull- og gasskraftanlegg med karbonrensing

7) EU-kommisjonen vil ha som ambisjon at EU viser globalt lederskap innen utvikling av teknologier for karbonfangst og deponering. Et gunstig regulatorisk rammeverk og FoU skal bidra til dette. Målet er at inntil 12 demonstrasjonsanlegg innen kull- og gasskraftanlegg med karbonrensing er i produksjon innen 2015, og at teknologien skal være tilgjengelig innen 2020.

8) EU-kommisjonen slår fast at 15 % av elproduksjonen i EU kommer fra kjernekraft og at kjernekraftopsjonen er et valg for det enkelte medlemsland. Et program for kjernekraft i EU må basere seg på de høyest mulige standarder. Det tas sikte på å etablere en høynivågruppe.

9) Ut fra at EU ikke alene kan nå sine energi- og klimamål vil det kreves en internasjonal energipolitikk for EU hvor EU taler med en stemme. I de eksterne energirelasjoner skal det arbeidet videre med de dialoger og samarbeidsrelasjoner som er utviklet

10) Det skal utvikles et bedre overvåkings- og observasjonssystem for utvikling av energipolitikken. Målet er å strømlinjeforme rapporteringsforpliktelser som påhviler medlemsland og EU-kommisjonen.

Prosessen videre er at de ovennevnte forslag inngår i drøftelsene mellom energiministrene i EU frem mot 15. februar 2007 samt i det europeiske råd i 6.-7.mars då. Europaparlamentet vil også komme med synspunkter på energipakken Fra norsk side vil de temaer som er skissert i ”Energy Policy for Europe” bli gjenstand for diskusjoner i energidialogen mellom Norge og EU og i EØS-rammen.

Aktuelle lenker

Dokumentet ”Energy Policy for Europe” og relaterte dokumenter fra 10. januar 2007

Sektorundersøkelsen for energimarkedene;

Klimameddelsen ”Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celsius COM(2007)2;