Meldingar til Stortinget

Meld. St. 12 (2009–2010)

Finansmarknadsmeldinga 2009

Finansmarknadsmeldinga 2009

Les dokumentet

Følg meldinga på Stortinget