Meld. St. 3 (2009 – 2010)

Statsrekneskapen 2009

Statsrekneskapen 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no